Werken - 66042-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Perpignan: Bouwen van sportfaciliteiten

2019/S 030-066042

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Perpignan
21660136900012
place de la Loge
Perpignan Cedex
66931
Frankrijk
Telefoon: +33 468663279
E-mail: marchespublics@mairie-perpignan.com
Fax: +33 468663536
NUTS-code: FRJ15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mairie-perpignan.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NPNRU — équipement sportif structurant du quartier Moyen-Vernet

Referentienummer: 19mdtnpbao06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NPNRU — équipement sportif structurant du quartier Moyen-Vernet. Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 15
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VRD — mobiliers et aménagements extérieurs

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique —- Mode de calcul: (1— note/10) x coefficient / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre — façades — charpente métallique

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1—note/10) x coefficient / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture — étanchéité

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures: aluminium et acier

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421131
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Platrerie — faux plafonds

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421152
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1—note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sol dur

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431100
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1—note/10) x coefficient / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité CFO/CFA

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseurs

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gradins téléscopiques — sièges

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39111000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements de sols sportifs

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432110
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements sportifs

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000
45223220
45232410
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note méthodologique — mode de calcul: (1— note/10) x coefficient. / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une tranche optionnelle pour le lot 1 est prévue: dévoiement et travaux préparatoire.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— document permettant d'apporter la preuve de l'aptitude du candidat à exercer une activité professionnelle (extrait K ou L ou Kbis ou Lbis pour les entreprises immatriculées au RCS, extrait D1 pour les artisans, numéro SIREN (no Siret) pour les professions libérales ou les auto-entrepreneurs obtenu auprès de l'Urssaf, ou tout document équivalent),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Attention: dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur.

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),

— description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— lot 01: Qualibat 1312: terrassements — fouille (technicité confirmée)/Qualibat 1321: canalisations d'assainissement (technicité courante),

— lot 02: Qualibat 2153: dallage à usage industriel (technicité supérieure)/Qualibat 2112: maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée)/Qualibat 2213: béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)/Qualibat 2413: construction métallique (technicité supérieure),

— lot 03: Qualibat 3222: étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée),

— lot 04: Qualibat 3712: fourniture et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée),

— lot 05: Qualibat 4412: métallerie (technicité confirmée),

— lot 06: Qualibat 7122: isolation thermique par l'intérieur,

— lot 07: Qualibat 4323: fabrication et pose de menuiserie intérieure en bois EC (technicité supérieure),

— lot 08: Qualibat 6343: carrelages — travaux d'étanchéité,

— lot 09: Qualibat 6111: peinture et ravalement (technicité courante),

— lot 10: Qualibat 5112: installation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1000 mètres carrés/Qualibat 5312: installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m2/Qualibat 5232: installation de PAC et groupe froid/Qualibat 5252: installation de distribution de chauffage ou de rafraîchissement avec CTa,

— lot 11: Qualifelec MGTI: Moyen et gros tertiaire-industrie/

Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP.

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables trimestriellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations: mode de paiement par mandat administratif.

Le titulaire du marché pourra céder ou nantir les créances résultant du marché.

Mode de financement: les dépenses effectuées au titre du présent marché seront imputées sur le budget d'investissement du pouvoir adjudicateur.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME).

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation. Numéro de la consultation: 19mdtnpbao06.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019