Werken - 66045-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kouvola: Wegdekwerkzaamheden voor wegen

2019/S 030-066045

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 1041
Kouvola
45101
Finland
Contactpersoon: Niklas Nevalainen
Telefoon: +358 503964784
E-mail: niklas.nevalainen@ely-keskus.fi
NUTS-code: FI1C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ely-keskus.fi

I.1)Naam en adressen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 36
Helsinki
00521
Finland
Contactpersoon: Niklas Nevalainen
E-mail: niklas.nevalainen@ely-keskus.fi
NUTS-code: FI1C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=222519&tpk=30dbe2df-476c-4607-b93c-922a35c95750
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tienpäällystysurakat ELY Etelä 1-3 TP 2019

Referentienummer: UUDELY/1147/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankintaan sisältyy maanteiden päällystys- ja rakenteenparantamistöitä eri työmenetelmillä erittäin vaativassa toimintaympäristössä Etelä-Suomen alueella. Tienpäällystysurakoiden ELY Etelä 1-3 TP 2019 kilpailutuksessa urakat muodostuvat joko koostevalintamenettelyn tai kokonaishintamenettelyn mukaisesti. Hankinnan kieli on suomi. Ks. tarkemmin tarjouspyyntöaineisto.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Kts. liite Tarjouksen tekeminen ja käsittely.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urakka 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lisä- ja muutostyöt ja ehdolliset kohteet, kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urakka 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lisä- ja muutostyöt ja ehdolliset kohteet, kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urakka 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lisä- ja muutostyöt sekä ehdolliset kohteet, kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjousaineiston jakelussa ja tarjousten jättämisessä käytetään latauslinkkejä. Koko tarjouspyyntö ja liitteet -kohdassa liitetiedosto HHJ:n latauslinkit / Cloudia tarjouspalvelu Tarjoajan ohje.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019