Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 660493-2023

Vis forkortet udgave

Se den seneste udgave af denne bekendtgørelse:  726117-2023
Submission deadline has been amended by:  726117-2023
Danmark - Rengøring af lokaler - Rengøringsservice - Gymnasiefællesskabet

209/2023

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

1. Køber
1.1 Køber
Officielt navn: Gymnasiefællesskabet
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter: Uddannelse
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Rengøringsservice - Gymnasiefællesskabet
Beskrivelse: Udbuddet omfatter rengøringsservice for Egedal Gymnasium og Tårnby Gymnasium. Vinduespolering på samme gymnasier udbydes som option til rengøringsservice. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, henholdsvis: • Delaftale 1: Egedal Gymnasium • Delaftale 2: Tårnby Gymnasium Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør på begge gymnasier. Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.
Identifikator for proceduren: 3377338c-df4c-4f1e-a007-97cc71444a72
Intern identifikator: 2023/24
Type af procedure: Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren: Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD. I forbindelse med ansøgningen skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed. ESPD udarbejdes online i udbudssystemets ESPD-funktion. Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i ESPD-funktionen. Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et. Ansøger kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Ansvaret for indlevering af korrekt udfyldt ESPD påhviler alene ansøger. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig. Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten. For ansøgere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.
2.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 90911100Rengøring af lokaler
Yderligere klassificering(cpv): 90911300Vinduespudsning
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Gymnasievej 1
By: Stenløse
Postnummer: 3660
Landespecifik underafdeling (NUTS): Nordsjælland(DK013)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: Egedal Gymnasium, nærmere informationer fremgår af udbudsmaterialet.
2.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Tejn Allé 5
By: Kastrup
Postnummer: 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: Tårnby Gymnasium, nærmere informationer fremgår af udbudsmaterialet.
2.1.4 Generelle oplysninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5 Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 2
Betingelser for kontrakten:
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 2
2.1.6 Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret: Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs: Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs: Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens: Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator: Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet: Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1 Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Egedal Gymnasium
Beskrivelse: Udbuddet omfatter rengøringsservice for Egedal Gymnasium. Vinduespolering udbydes som option til rengøringsservice. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv.
Intern identifikator: 1
5.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 90911100Rengøring af lokaler
Yderligere klassificering(cpv): 90911300Vinduespudsning
Valgmuligheder:
Beskrivelse af mulighederne: Der er af ordregiver efterspurgt priser på diverse tilkøbsydelser/optioner, herunder på diverse time- og enhedspriser. Dette fremgår af udbudsmaterialet.
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Gymnasievej 1
By: Stenløse
Postnummer: 3660
Landespecifik underafdeling (NUTS): Nordsjælland(DK013)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: 
5.1.3 Anslået varighed
Startdato: 2025-01-01+01:00
Slutdato: 2027-12-31+01:00
5.1.4 Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her: Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske. Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder. For hver forlængelse Ordregiver måtte kræve skal Ordregiver skriftligt varsle Leverandøren senest 4 måneder inden Kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).
5.1.6 Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i udbudsbetingelsernes punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i udbudsbetingelsernes punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: • Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer: • At der på referencen udføres rengøringsservice efter en frekvensbaseret kravspecifikation (samme type som nærværende udbuds kontraktbilag 3A: Teknisk kravspecifikation) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD) • At der på referencen udføres vinduespolering (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD) • At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet • At referencen er længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. september 2021 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD) • At kontraktsum pr. år er mellem DKK 800.000 og DKK 2.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD) • Lignende kundetype som ordregiver (gymnasial uddannelsesinstitution – i Danmark kaldes de studieforberedende ungdomsuddannelsesinstitutioner og dækker over HHX, HTX, STX, HF og EUX) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på, at referencen er en lignende kundetype som ordregiver (gymnasial uddannelsesinstitution). Hvis to eller flere ansøgere derefter stadig vurderes ens, lægges der særlig vægt på kontraktsum pr. år. Her lægges det til grund, at referencer tættest på en kontraktsum pr. år på DKK 1.400.000 (eller tilsvarende i anden valuta), bliver anset for at være den mest lignende/bedste reference.
5.1.9 Udvælgelseskriterier
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Samlet årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 3.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 200.000 (eller tilsvarende i anden valuta) .
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte ty
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b. Beløb (kontraktsum pr. år), c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen (gælder uanset antallet af delaftaler, der ansøges om prækvalifikation): 1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor følgende punkt a), b) og c) er opfyldt for denne samme reference, inden for minimum 2 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen: a) Referencens modtager er en uddannelsesinstitution for børn, unge eller voksne, og b) Referencens opgave- og ydelsesbeskrivelse vedrører levering af daglig rengøringsservice, og c) Referencens kontraktsum pr. år (beløb) er på minimum DKK 800.000,- (eller tilsvarende i anden valuta) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
5.1.10 Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Navn: vederlag
Vægtning (procentdel, præcis): 25
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis): 75
5.1.11 Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 2023-11-20+01:0014:00:00+01:00
5.1.12 Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren:
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud: 2024-01-05+01:00
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Varianter: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 2023-12-04+01:0014:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten:
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler. For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15 Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion:
5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Dansk Servicerådgivning ApS
Organisation, der behandler tilbud: Dansk Servicerådgivning ApS
5.1 Delkontrakt: LOT-0002
Titel: Tårnby Gymnasium
Beskrivelse: Udbuddet omfatter rengøringsservice for Tårnby Gymnasium. Vinduespolering udbydes som option til rengøringsservice. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv.
Intern identifikator: 2
5.1.1 Formål
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Primær klassificering(cpv): 90911100Rengøring af lokaler
Yderligere klassificering(cpv): 90911300Vinduespudsning
Valgmuligheder:
Beskrivelse af mulighederne: Der er af ordregiver efterspurgt priser på diverse tilkøbsydelser/optioner, herunder på diverse time- og enhedspriser. Dette fremgår af udbudsmaterialet.
5.1.2 Udførelsessted
Postadresse: Tejn Allé 5
By: Kastrup
Postnummer: 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Danmark
Yderligere oplysninger: 
5.1.3 Anslået varighed
Startdato: 2024-08-01+02:00
Slutdato: 2027-12-31+01:00
5.1.4 Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her: Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske. Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder. For hver forlængelse Ordregiver måtte kræve skal Ordregiver skriftligt varsle Leverandøren senest 4 måneder inden Kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).
5.1.6 Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger: Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i punkt 3, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: • Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer: • At der på referencen udføres rengøringsservice efter en frekvensbaseret kravspecifikation (samme type som nærværende udbuds kontraktbilag 3A: Teknisk kravspecifikation) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD) • At der på referencen udføres vinduespolering (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD) • At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet • At referencen er længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. september 2021 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD) • At kontraktsum pr. år er mellem DKK 800.000 og DKK 2.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD) • Lignende kundetype som ordregiver (gymnasial uddannelsesinstitution – i Danmark kaldes de studieforberedende ungdomsuddannelsesinstitutioner og dækker over HHX, HTX, STX, HF og EUX) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på, at referencen er en lignende kundetype som ordregiver (gymnasial uddannelsesinstitution). Hvis to eller flere ansøgere derefter stadig vurderes ens, lægges der særlig vægt på kontraktsum pr. år. Her lægges det til grund, at referencer tættest på en kontraktsum pr. år på DKK 1.400.000 (eller tilsvarende i anden valuta), bliver anset for at være den mest lignende/bedste reference.
5.1.9 Udvælgelseskriterier
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Samlet årsomsætning
Beskrivelse: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 3.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Økonomisk og finansiel formåen
Navn: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 200.000 (eller tilsvarende i anden valuta).
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium:
Type: Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium: Ikke anvendte
Kriterium:
Type: Teknisk og faglig formåen
Navn: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte ty
Beskrivelse: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b. Beløb (kontraktsum pr. år), c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen (gælder uanset antallet af delaftaler, der ansøges om prækvalifikation): 1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor følgende punkt a), b) og c) er opfyldt for denne samme reference, inden for minimum 2 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen: a) Referencens modtager er en uddannelsesinstitution for børn, unge eller voksne, og b) Referencens opgave- og ydelsesbeskrivelse vedrører levering af daglig rengøringsservice, og c) Referencens kontraktsum pr. år (beløb) er på minimum DKK 800.000,- (eller tilsvarende i anden valuta) Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium: Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
5.1.10 Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Navn: Vederlag
Vægtning (procentdel, præcis): 25
Kriterium:
Type: Kvalitet
Navn: Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis): 75
5.1.11 Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 2023-11-20+01:0014:00:00+01:00
5.1.12 Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren:
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud: 2024-01-05+01:00
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: dansk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Varianter: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 2023-12-04+01:0014:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten:
Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler. For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15 Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion:
5.1.16 Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Dansk Servicerådgivning ApS
Organisation, der behandler tilbud: Dansk Servicerådgivning ApS
8. Organisationer
8.1 ORG-0001
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning ApS
Registreringsnummer: ORG-17263382
Postadresse: Falkevej 22
By: Køge
Postnummer: 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS): Østsjælland(DK021)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Anika Orup
Telefon: 61202024
Internetadresse: http://www.d-s-r.dk/
Denne organisations roller:
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1 ORG-0002
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: ORG-37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Klagenævnet for Udbud
Telefon: +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
8.1 ORG-0003
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: ORG-10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS): Byen København(DK011)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL): https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller:
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1 ORG-0004
Officielt navn: Gymnasiefællesskabet
Registreringsnummer: 29545758
Postadresse: Skolegade 3
By: Roskilde
Postnummer: 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS): Østsjælland(DK021)
Land: Danmark
Kontaktpunkt: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
Telefon: +4561202024
Denne organisations roller:
Køber
8.1 ORG-0005
Officielt navn: Mercell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS): Oslo(NO081)
Land: Norge
Kontaktpunkt: eSender
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Denne organisations roller:
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1 Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen: 5ed88a4b-0d76-4d9b-8283-4eb64b21086f- 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 2023-10-27Z09:25:53Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på: dansk
11.2 Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer: 00660493-2023
EUT-S-nummer: 209/2023
Offentliggørelsesdato: 2023-10-30Z