TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bauleistung - 66130-2018

13/02/2018    S30    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Bauarbeiten

2018/S 030-066130

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle
47-220
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Knychas
Telefon: +48 774833485
E-Mail: malgorzata.knychas@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
NUTS-Code: PL52

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mzec-kk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mzec-kk.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej (projektów wykonawczych) przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych wraz z systemem alarmowym, strukturą teletransmisji danych w Kędzierzynie – Koźlu (wraz z pozyskaniem aktualnych map zasadniczych). 2. Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych z systemem alarmowym, strukturą teletransmisji danych na terenie Kędzierzyna – Koźla, zgodnie z zatwierdzoną pisemnie przez Zamawiającego dokumentacją. 3. Zaprojektowanie oraz zabudowa węzłów cieplnych wraz z ciepłomierzami i automatyką realizującą przesył danych po nowo zaprojektowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Zamawiający udzieli zamówienia na zadania 4.8 i 4.9 jednemu Wykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4.6 - Budowa - 8 przyłączy w.p. + 8 węzłów + 8 ciepłomierzy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000
71300000
71320000
71322000
45100000
45200000
45110000
45230000
45310000
45231000
45232100
45312000
45314000
09323000
45111000
45111220
45231100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 07/09/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chlodu
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4.8 - Budowa - przyłącza w.p. Pogorzelec 16 przyłączy + 16 węzłów + 16 ciepłomierzy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000
71300000
71320000
71322000
45100000
45200000
45110000
45230000
45310000
45231000
45232100
45312000
45314000
09323000
45111000
45111220
45231100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/08/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chlodu
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4.9 - Budowa - przyłącze n.p. + ciepłomierz ul. Piotra Skargi 57-63

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000
71300000
71320000
71322000
45100000
45200000
45110000
45230000
45310000
45231000
45232100
45312000
45314000
09323000
45111000
45111220
45231100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Kędzierzyn-Koźle.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 23/08/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chlodu
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje to poprzez wykazanie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż:

• Zadanie nr 4.6. – 370 000,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

• Zadania nr 4.8 i 4.9 – 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100),

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dotyczy sieci ciepłowniczej:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał w każdym roku należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych (w terenie zurbanizowanym) w zakresie średnic Dn32-Dn50 o długości:

• Zadanie nr 4.6 - 150m,

• Zadania nr 4.8 i 4.9 – 280m,

Przy składaniu oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca nie może wykazywać tych samych robót.

Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej roboty na więcej niż jedno zadanie (w jednym roku) w przypadku, gdy spełnione jest wymaganie dotyczące długości wykonanej sieci. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 7 do Oferty - Wykaz robót opisze do których zadań przedłożył te same roboty.

Zatrudnia na podstawie umowy o pracę jedną osobę posiadającą 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane przewidziane ustawą Prawo Budowlane w zakresie samodzielnego kierowania budową sieci ciepłowniczych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania budową lub uprawnień równoważnych do obecnie obowiązujących, a wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie zamówienia. Osoba ta winna posiadać również świadectwo kwalifikacyjne typu „D” w zakresie dozoru sieci ciepłowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami) oraz świadectwo/certyfikat do nadzoru przy wykonywaniu sieci ciepłowniczych preizolowanych.

Zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub będzie dysponował projektantem posiadającym uprawnienia budowlane przewidziane ustawą Prawo Budowlane w zakresie samodzielnego projektowania sieci ciepłowniczych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającego uprawnienia równoważne do obecnie obowiązujących, a wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub będzie dysponował co najmniej dwoma spawaczami z uprawnieniami TIG (141) wydanymi przez UDT, Instytut Spawalnictwa lub równorzędną, certyfikowaną jednostkę działającą na tych samych zasadach,

Zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch pracowników posiadających przeszkolenie w zakresie montażu rur preizolowanych,

Zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub będzie dysponował co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi przeszkolenie w zakresie mufowania złączy rur preizolowanych,

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium w wysokości:

Zadanie nr 4.6. – 10 000,00 PLN,

Zadania nr 4.8 i 4.9 – 21 000,00 PLN,

Należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/03/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/04/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/03/2018
Ortszeit: 11:10
Ort:

Sala Konferencyjna w siedzibie Zamawiajacego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle
47-220
Polen
Telefon: +48 774833485
E-Mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556

Internet-Adresse: www.mzec-kk.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługuje zażalenie na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyłącznie wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Zażalenie przysługuje w terminie 5 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W zażaleniu oferent podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru ofert.

3. Zamawiający rozpatruje zażalenie w terminie 5 dni od dnia jego doręczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle
47-220
Polen
Telefon: +48 774833485
E-Mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556

Internet-Adresse: www.mzec-kk.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/02/2018