Werken - 66142-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Reșița: Aanbrengen van bestrating

2019/S 030-066142

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Resița
Romania
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Reșița
320084
Roemenië
Contactpersoon: Lucian Petru Chis
Telefoon: +40 255216132
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Fax: +40 255255000
NUTS-code: RO422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primaria-resita.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proiectare și execuție lucrări pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței —Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului”

Referentienummer: 3228764/2019/28
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432112
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proiectare şi execuţie lucrări pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței —Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului”.

— Verificarea tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4 500,00 RON.

— Proiect tehnic si detalii de executie 733 573,36 RON,

— Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor 131 867,18 RON.

Total proiectare 869 940,54 RON.

Executie lucrari:

— Constructii si instalatii: 19 523 454,91 RON,

— Amenajarea terenului: 125 442,00 RON,

— Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 11 880,75 RON. Total I: 19 660 777,66 RON,

— Organizare santier 195 234,55 RON. Total C+I+Organizare santier: 19 856 012,21 RON,

— Montaj utilaje si echipamente tehnologice 871 258,50 RON. Total II C+M: 20 727 270,71 RON,

— Dotari 5 853 280,40 RON.

Valoarea serviciilor de proiectare 869 940,54 RON.

Valoarea execuţiei lucrărilor 26 580 551,11 RON.

Valoarea totala estimata 27 450 491,65 RON.

Valoarea total [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 450 491.65 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400
45215222
45233250
45310000
71322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Resita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proiectare şi execuţie lucrări pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței —Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului” Activitatea 1: Proiectare Etapa 1: Proiect pentru autorizarea construcției; Etapa 2: Proiect de organizare a execuției lucrărilor; Etapa 3: Proiect tehnic de execuție și Detaliile de execuție. Activitatea 2: Execuție lucrări Etapa 1: Asistență tehnică din partea proiectantului; Etapa 2: Execuție lucrări.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garanție a lucrărilor executate. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Proiectant de specialitate în domeniul drumuri, ce a prestat servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Axa prioritară4:Sprijinirea dezvoltării urbane durabile P I i4e –„Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pt toate tipurile de teritorii, in sp... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

2) Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese, conform art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire:

— Popa Ioan — Primar,

— Dacica Adrian Laurențiu — Viceprimar,

— Duruţ Gabriel Dumitru — Viceprimar,

— Bucur Lucian Cornel — Secretar,

— Paul Vasile Ovidiu — Administrator public,

— Asofroniei Uzun Maria — Director Executiv,

— Hoffman Silviu — Consilier juridic,

— Lupșa Valentin — Șef Serviciu,

— Oncia Simion — Consilier,

— Blidaru Mihaela — Consilier,

— Chiş Lucian Petru — Șef birou,

— Petruescu Ion — Consilier,

— Chera Ileana — Consilier.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini, document echivalent emise în țara de rezidență, să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016). Nivelul minim impus trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu 10 000 000,00 RON.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea de indeplinire: in vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunile „Cifra de afaceri anuala generala" „Cifra de afaceri medie anuala"

Nota 1. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, bilanturile contabile sau situatiile financiare sau alte documente relevante pentru demonstrarea situatiei financiare pentru ultimii 3 ani, prin prezentarea în copie purtând mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.

Nota 2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" subsectiunile „Cifra de afaceri anuala generala", „Cifra de afaceri medie anuala".

Nota 3. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea informatiilor prezentate de ofertant in cadrul DUAE la cerinta de calificare „cifra de afaceri”.

Nota 4. In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 5. Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea odata cu oferta a DUAE, a angajamentului ferm a tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 6.

(a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016, 2017,2018,

(b) Pentru alte monede decât euro, se transforma mai întâi in euro, utilizând-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 7. In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Nota 8. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinta 1. Pentru servicii de proiectare. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau de reparatii zone pietonale pavate sau lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri/strazi/trotuare/centre civice/alei ce includ si pavare, in valoare cumulata de cel putin 300 000,00 RON fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor prestate, in cadrul unuia sau oricator contracte, unde sa fi inclus proiectare cu pavaj piatra prelucrata de pavaj sau piatra ornamentala.

Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul perioadei.

Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Cerinta nr. 2. Experienta similara. Lucrari executate la nivelul ultimilor 5 ani ce trebuie sa priveasca lucrari similare cu obiectul contractului, avand ca obiect lucrari pentru realizarea de zone pietonale pavate sau lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi cu pavaj, lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul procedurii, in suprafete minim executate astfel: lucrari de drumuri/trotuare/piete/strazi etc. cu montaj de pavaj cu piatra naturala minim 10 000 m². Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucarilor, in cadrul unuia sau oricator contracte.

Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie, intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Eventuele minimumeisen:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului:denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1. Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere.

Nota 2. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta,

(b) Documentele indicate in cadrul angajamenului ferm, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta,

(c) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la punctul (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 5. In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia, pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si art. 48 alin. (1) din HG nr. 385/2016], caz in care subcontractantul devine si tert sustinator, iar acordul de subcontractare reprezinta in acelasi timp si angajament ferm.

Nota 6. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul in curs, transformarea in lei, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie”sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, perioada de executie a lucrarilor, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei si anume: documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese-verbale de receptie pe obiect si/sau Procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese-verbale de receptie finala si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere.

Nota 2. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta,

(b)Documentele indicate in cadrul Angajamenului ferm, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta,

(c) Documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau procese-verbale de receptie pe obiect si/sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau procese-verbale de receptie finala si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la punctul (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante.

Nota 5. In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia, pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si art 48 alin. (1) din HG nr. 385/2016], caz in care subcontractantul devine si tert sustinator, iar acordul de subcontractare reprezinta in acelasi timp si angajament ferm.

Nota 6. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat leu vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul in curs, transformarea in lei, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP, www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 160–161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (sectiunea „Întrebari”).

În vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventuelele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001.

In cazul in care, in urma finalizarii evaluarii, sunt punctaje egale a doua sau mai multe oferte, diferentierea între doi sau mai mulți ofertanți cu același punctaj, aflati la egalitate pe primul loc, se va face prin solicitarea autoritatii contractante de reincarcare, prin intermediul SICAP, a noi oferte financiare, care vor include formularul de oferta cu toate anexele acetuia si se vor calcula noile punctaje in vederea stabilirii ofertei castigatoare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016 cu completările și modificările ulterioare, persoana care se considera vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza consiliul în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul Juridic și Executări Silite
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Reșița
320082
Roemenië
Telefoon: +40 255216132
E-mail: executari@primariaresita.ro

Internetadres: http://www.primaria-resita.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019