Werken - 66164-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Göppingen: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2019/S 030-066164

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 47.3, Aussenstelle Göppingen
Willi-Bleicher-Str.3
Göppingen
73033
Duitsland
Telefoon: +49 7161-6570
E-mail: aussenstellegp@rps.bwl.de
NUTS-code: DE114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rp-stuttgart.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rückbau der B10 alt zwischen Süßen und Gingen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rückbau der alten B10 sowie Ausbau des Barbarabaches mit den Durchlassbauwerken BW4 und BW5

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 937 247.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE114
Voornaamste plaats van uitvoering:

DE114

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rückbau der alten B10 sowie Ausbau des Barbarabaches mit den Durchlassbauwerken BW4 und BW5

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carl Rossaro GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss Straße 79
Aalen
73431
Duitsland
E-mail: info@rossaro.de
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 937 247.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg
Karl-Friedrich-Straße 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 41
Industriestraße 5
Stuttgart
70565
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019