Services - 661983-2021

Submission deadline has been amended by:  63864-2022
24/12/2021    S250

Poland-Warsaw: Engineering design services

2021/S 250-661983

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Postal address: ul. Mińska25
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 03-808
Country: Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092361
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy dr.kr. nr 79 na odc. Piaseczno (skrzyż. z ul. Syrenki)–początek obw.Góry Kalwarii

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii dla zadań:

1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania),

2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem),

3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) - w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno),

4) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania),

5) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) - początek Obwodnicy Góry Kalwarii)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Droga krajowa nr 79

II.2.4)Description of the procurement:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii dla zadań:

1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania),

2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem),

3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) - w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno),

4) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania),

5) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) - początek Obwodnicy Góry Kalwarii)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Personelu / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Prowadzenie serwera FTP / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy, 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabez. należ..wykon. umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. od 1% do 10% wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabez. zaliczki

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji projektowych dla zadań – o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Okres 10 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 dokumentacji projektowych: STEŚ-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy odcinka drogi lub ulicy klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości min. 5 km,

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ-R, KP, PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.

Pod określeniem:

- STEŚ-R – należy rozumieć Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej,

- KP – należy rozumieć Koncepcja Programowa lub Koncepcja Rozbudowy,

- PB - należy rozumieć Projekt Budowlany.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 1 powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) Osoba do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego

- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

-Doświadczenie przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej, każde o długości min. 5 km , na stanowisku/stanowiskach: Projektanta Drogowego lub

Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

b) Osoba do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego

- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

- Doświadczenie przy opracowaniu dokumentacji projektowej : STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A, oraz o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 m na stanowisku/stanowiskach:

Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej

c) Osoba do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

- wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

-Doświadczenie przy opracowaniu lub sprawdzaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej, o łącznej długości 5 km na stanowisku/stanowiskach:

Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

d) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Geologa:

- wymagana liczba osób: 1;

Kwalifikacje:

- posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII.

Doświadczenie zawodowe:

- wymóg doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich 8 lat przy opracowaniu 2 Dokumentacji geologiczno–inżynierskich ustalających warunki posadowienia dla dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o długości min. 5 km każda, wraz z obiektami inżynierskimi.

e) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Hydrogeologa:

- wymagana liczba osób: 1;

Kwalifikacje:

- posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV lub V.

Doświadczenie zawodowe:

- wymóg doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich 8 lat przy opracowaniu 2 Dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w rejonie dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o długości min. 5 km każda.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane , ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych .

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2022
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2022
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/ s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa

JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7 powyżej.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

14. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy w tym: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DUŚ) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2021