Dienstleistungen - 662059-2021

Submission deadline has been amended by:  49716-2022
24/12/2021    S250

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen im Gartenbau

2021/S 250-662059

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10901232244
Postanschrift: Dunavirág Utca 2-6
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Sulyok Anikó Orsolya
E-Mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.posta.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.posta.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615692021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615692021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: postai szolgáltatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Külterület karbantartás Gödöllő_2022

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001615692021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2 nagyságú építési terület évi három alkalommal történő kaszálása, valamint zöld hulladék lerakóhelyre történő elszállítása.

A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szolgáltatási szerződés keretében Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2 nagyságú építési terület három alkalommal történő kaszálása.

A részletes feladatleírást az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2022
Ende: 31/08/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján 2022. augusztus 31-i időtartam végén - a szerződés megszűnésének időpontjától visszafelé számított 1 (egy) naptári hónapon belül - a szerződést kötő Felek írásban megállapodhatnak a szerződés további 1 (egy) évvel - azaz 2023. augusztus 31-ig - történő meghosszabbításában.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).

Az Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Kr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a Kr. 1-16. §-ban meghatározott rendelkezések és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az Ajánlatkérő előírja az Kr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);

- szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége;

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (terület m2) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (9) és (11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.

A Kr. 30.§ (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 15 000 m2 felületű terület kaszálására vagy fűnyírására vonatkozó referenciával.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződés biztosítékai: kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Az Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: EKRr.) foglalt elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

ekr.gov.hu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az EKRr. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdése alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése.

2. Ajánlatkérő a II.2.7) A szerződés időtartama pontban a hirdetmény feladhatósága érdekében adott meg konkrét kezdő dátumot, a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 2022.08.31.-ig hatályos.

3. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az EKR Rendelet szabályai szerint.

3. A benyújtandó iratok listáját teljeskörűen az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.

5. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

6. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Kr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.

8. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)).

9. Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor az Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

10. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

11. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

12. Ajánlatkérő IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Tamás (lajstromszám 00253).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/12/2021