Dienstleistungen - 662059-2021

Submission deadline has been amended by:  49716-2022
24/12/2021    S250

Magyarország-Budapest: Kertészeti szolgáltatások

2021/S 250-662059

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó Orsolya
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615692021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615692021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Külterület karbantartás Gödöllő_2022

Hivatkozási szám: EKR001615692021
II.1.2)Fő CPV-kód
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2 nagyságú építési terület évi három alkalommal történő kaszálása, valamint zöld hulladék lerakóhelyre történő elszállítása.

A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2 nagyságú építési terület három alkalommal történő kaszálása.

A részletes feladatleírást az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2022
Befejezés: 31/08/2022
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján 2022. augusztus 31-i időtartam végén - a szerződés megszűnésének időpontjától visszafelé számított 1 (egy) naptári hónapon belül - a szerződést kötő Felek írásban megállapodhatnak a szerződés további 1 (egy) évvel - azaz 2023. augusztus 31-ig - történő meghosszabbításában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).

Az Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Kr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a Kr. 1-16. §-ban meghatározott rendelkezések és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő előírja az Kr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);

- szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége;

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (terület m2) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (9) és (11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.

A Kr. 30.§ (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 15 000 m2 felületű terület kaszálására vagy fűnyírására vonatkozó referenciával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződés biztosítékai: kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: EKRr.) foglalt elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKRr. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdése alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése.

2. Ajánlatkérő a II.2.7) A szerződés időtartama pontban a hirdetmény feladhatósága érdekében adott meg konkrét kezdő dátumot, a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 2022.08.31.-ig hatályos.

3. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az EKR Rendelet szabályai szerint.

3. A benyújtandó iratok listáját teljeskörűen az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.

5. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

6. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Kr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.

8. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)).

9. Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor az Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

10. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

11. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

12. Ajánlatkérő IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Tamás (lajstromszám 00253).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2021