Werken - 66226-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-De Panne: Aanbrengen van vloer- en wandbekleding

2019/S 030-066226

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
WZC St Bernardus de Panne
0432.582.485_580462
Koninklijke Baan 18
De Panne
8660
België
Contactpersoon: Directeur Frank Vanfleteren
Telefoon: +32 58411133
E-mail: frank.vanfleteren@sint-bernardus.be
NUTS-code: BE258

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sint-bernardus.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332662

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: VZW
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Woon-zorgcentrum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitbreiding en vervangingsnieuwbouw, WZC perceel 3: vloerafwerking en dekvloeren

Referentienummer: wzc st bernardus de panne-0861_BAS_A003-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45430000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitbreiding en vervangingsnieuwbouw WZC.

Perceel 3: vloerafwerking en dekvloeren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 291 112.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koninklijke Baan 18

8660 De Panne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitbreiding en vervangingsnieuwbouw WZC.

Perceel 3: vloerafwerking en dekvloeren.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-512024
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Vloerafwerking en dekvloeren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Devos Tegelbedrijf bvba
Koning Leopold I straat 22
Kortrijk
8500
België
NUTS-code: BE254
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 112.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbankvan eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Veurne
P. Benoitlaan 2
Veurne
8630
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019