Werken - 66229-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Bouwen van gebouwen

2019/S 030-066229

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Batigère en Île-de-France
58200010500137
89 rue de Tocqueville
Paris
75017
Frankrijk
E-mail: idf.achat@batigere.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.batigere.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de travaux de construction de 120 logements locatifs sociaux au sein d'une résidence — Hôpital Bégin, route de la Tourelle, 94610 Saint-Mandé

Referentienummer: 509499
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France.

Elle concerne un marché de travaux de construction de 120 logements locatifs sociaux.

L'opération se situe au sein d'une résidence, en 4 bâtiments R+6, sur deux niveaux de parking — Hôpital Bégin, route de la Tourelle, 94610 Saint-Mandé.

Une visite des lieux est prévue le 06 novembre. Les modalités sont indiquées dans le règlement de consultation.

Les prestations attendues sont décrites dans le dossier de consultation des entreprises.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211340
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France.

Elle concerne un marché de travaux de construction de 120 logements locatifs sociaux.

L'opération se situe au sein d'une résidence, en 4 bâtiments R+6, sur deux niveaux de parking — Hôpital Bégin, route de la Tourelle, 94610 Saint-Mandé.

Une visite des lieux est prévue le 06 novembre. Les modalités sont indiquées dans le règlement de consultation.

Les prestations attendues sont décrites dans le dossier de consultation des entreprises.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour garantir le respect des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre pour préserver l'environnement et l'existant / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-473994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris
75001
Frankrijk
Telefoon: +33 144325050
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019