Supplies - 66230-2021

09/02/2021    S27

Romania-Sighetu Marmației: Protective gear

2021/S 027-066230

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației
National registration number: 4296406
Postal address: Str. Dragoș Vodă nr. 38
Town: Sighetu Marmației
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 435500
Country: Romania
Contact person: Simona Leordean
E-mail: achizitii.itpfsighet@igpf.ro
Telephone: +40 262348380
Fax: +40 262348371
Internet address(es):
Main address: www.politiadefrontiera.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112837
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipament de protecție pentru vară și iarnă destinat protecţiei structurilor operative de la frontiera verde din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației

Reference number: 4296406_2021_PAAPD1167705
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul prezentei proceduri de achiziţie îl reprezintă achiziţionarea de echipament de protecție pentru vară si iarnă destinat protecţiei structurilor operative de la frontiera verde din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, localizate în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, astfel:

— lotul 1 – echipament de protectie pentru iarna si vara;

— lotul 2 – bocanci din piele cu caramb inalt.

Se va iniţia şi derula o procedură de achiziție publică în vederea încheierii unui acord-cadru între ofertantul/ofertanţii declarat(i) câştigător(i) (în calitate de furnizori) şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (în calitate de beneficiar), iar acordul-cadru se va derula pe o perioadă de doi ani de la data semnării sale de către ultima parte.

Autoritatea contractanta va raspunde consolidat, în mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare până cel târziu în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la sectiunea I), respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Atentie: pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (online), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 999 800.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pentru un lot, mai multe sau toate loturile

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 1 Echipament de protecție pentru vară si iarna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

La punctul mentionat in caietul de sarcini - 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele ce urmează a se achiziţiona, se vor folosi pentru echiparea personalului Poliţiei de Frontieră cu echipamente de protecţie, necesare desfășurării misiunilor de supraveghere a frontierei.

Produsele necesare pentru echiparea polițiștilor cu echipamente de protecție sunt:

LOTUL 1: - Echipament de protecție pentru vară si iarna

Valori si cantitati maxime - minime estimate a acordului cadru pentru acest lot sun:

Valoarea maximă estimata fără TVA pentru acordul cadru este 700.800,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA pentru acordul cadru este 233.600,00 RON conform referatului de necesitate;

Valori si cantitati maxime - minime estimate a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot sunt:

Valoarea maximă estimata fără TVA este 167.700,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA este 32.950,00 RON conform referatului de necesitate;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 700 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare: 1.600,00 LEI

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL 2: - Bocanci din piele cu carâmb înalt

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

La punctul mentionat in caietul de sarcini - 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele ce urmează a se achiziţiona, se vor folosi pentru echiparea personalului Poliţiei de Frontieră cu echipamente de protecţie, necesare desfășurării misiunilor de supraveghere a frontierei.

Produsele necesare pentru echiparea polițiștilor cu echipamente de protecție sunt:

LOTUL 2: - Bocanci din piele cu carâmb înalt

Valori si cantitati maxime - minime estimate a acordului cadru pentru acest lot sun:

Valoarea maximă estimata fără TVA pentru acordul cadru este 299.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA pentru acordul cadru este 92.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valori si cantitati maxime - minime estimate a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot sunt:

Valoarea maximă estimata fără TVA este 69.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA este 11.500,00 RON conform referatului de necesitate;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 299 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea garantiei de participare: 690,00 LEI

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) cu informaţiile aferente situaţiei lor. DUAE se va completa în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ținându-se cont și de îndrumările prevăzute în Notificarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019. Notificarea poate fi descărcată de la adresa http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizareaduae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora;

b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

NOTĂ: NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul / subcontractanţii, terţul / terţii susţinător (i).

2. Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE-ul si odata cu DUAE se va depune si declaratia conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (vezi sectiunea formulare). În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnicoprofesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt: Inspector sef – Florin COMAN, Adjunct al Inspectorului Sef pentru Logistica – Ioan ONIGA, Sef Serviciu Logistic – Bogdan ORHA, Consilie Juridic – Alexandru LIXĂNDROIU, Contabil sef – Claudia FILIMON, Coordonator Compartiment Marketing Achizitii – Simona Laura LEORDEAN.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, că au capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie demonstrată de orice operator economic participant la procedura, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ținându-se cont și de îndrumările prevăzute în Notificarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, sunt:

1. Persoane juridice/fizice române: CERTIFICATUL CONSTATATOR ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC) de pe lângă instanța competentă, semnat electronic de reprezentantul legal din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea produselor care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. Fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat. În cazul în care operatorul economic subcontractează o parte/părți din contract, subcontractantul va prezenta aceste documente pentru partea/părțile din contract pe care o/le are de realizat.

Persoane juridice/fizice străine: documente echivalente, în țara de rezidență, care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional (documentele vor fi semnate de reprezentantul legal și vor fi însoțite de o traducere

Autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din țara de rezidență.

Fiecare operator economic participant la procedură, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător este obligat să prezinte acest document, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Subcontractantul are obligaţia să completeze DUAE separat. Această rubrică trebuie completată doar de către ofertant.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile art. 179 litera b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, ofertantul va demonstra că, în ultimii 3 ani, calculați prin raportare inversă de la data limită de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare, pentru fiecare lot separat, în valoare cumulată fara TVA astfel: • minim 167.000,00 RON fără TVA pentru Lotul 1; • minim 69.000,00 RON fără TVA pentru Lotul 2; Prin produse similare se înțelege orice tip de echipament de protectie, imbracaminte sau incaltaminte de lucru, etc. În cazul unei asocieri, cerinţele minime se vor considera îndeplinite în mod cumulativ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene.Daca operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual o parte (adică procentaj) din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completeze un DEAU separat pentru astfel de subcontractanți si sa prezinte o declaratie cu proportia de subcontractare si partea de contract subcontractata.

1. Ofertanții (inclusiv asociații/terții susținători) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara (daca se prezinta un contract subsecvent incheiat in baza unui acord cadru, se va mentiona si nr si data acordului cadru) descrierea succintă a obiectului acestuia, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil (aceste informații se vor indica la rubrica „Descriere”), valoarea contractului și beneficiarul. 2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 3. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa de ANAP). 4. Furnizarile de produse în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. 5. Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru valori exprimate în alta moneda, se va face conversia la cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de BCE pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. 6. NU vor fi luate în considerare furnizarile de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. 7. Orice document emis în alta limba decât cea română va fi insotit de traducerea autorizata în limba romana.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate "Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Ca regulă generală, pe parcursul evaluării AC poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a AC si răspunsul Ofertantului vor fi realizate în scris. În cazul în care AC solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

2. Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE.

3. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primească instrucțiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 5- Model acord de asociere. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata câștigătoare, asocierea va respecta prevederile Codului fiscal pe toata perioada de implementare a contractului.

4. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator Formularul nr. 6 - Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

6. AC va încheia acordul-cadru de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

7.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua prop... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației – Biroul juridic
Postal address: Str. Dragoș Vodă nr. 38
Town: Sighetu Marmației
Postal code: 435500
Country: Romania
E-mail: achizitii.itpfsighet@igpf.ro
Telephone: +40 262348380
Fax: +40 262348371
Internet address: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/02/2021