Supplies - 66230-2021

09/02/2021    S27

România-Sighetu Marmației: Echipamente de protecţie

2021/S 027-066230

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației
Număr naţional de înregistrare: 4296406
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 38
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
Persoană de contact: Simona Leordean
E-mail: achizitii.itpfsighet@igpf.ro
Telefon: +40 262348380
Fax: +40 262348371
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112837
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipament de protecție pentru vară și iarnă destinat protecţiei structurilor operative de la frontiera verde din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației

Număr de referinţă: 4296406_2021_PAAPD1167705
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei proceduri de achiziţie îl reprezintă achiziţionarea de echipament de protecție pentru vară si iarnă destinat protecţiei structurilor operative de la frontiera verde din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, localizate în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, astfel:

— lotul 1 – echipament de protectie pentru iarna si vara;

— lotul 2 – bocanci din piele cu caramb inalt.

Se va iniţia şi derula o procedură de achiziție publică în vederea încheierii unui acord-cadru între ofertantul/ofertanţii declarat(i) câştigător(i) (în calitate de furnizori) şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (în calitate de beneficiar), iar acordul-cadru se va derula pe o perioadă de doi ani de la data semnării sale de către ultima parte.

Autoritatea contractanta va raspunde consolidat, în mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare până cel târziu în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la sectiunea I), respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Atentie: pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (online), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 999 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferta pentru un lot, mai multe sau toate loturile

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 1 Echipament de protecție pentru vară si iarna

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

La punctul mentionat in caietul de sarcini - 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produsele ce urmează a se achiziţiona, se vor folosi pentru echiparea personalului Poliţiei de Frontieră cu echipamente de protecţie, necesare desfășurării misiunilor de supraveghere a frontierei.

Produsele necesare pentru echiparea polițiștilor cu echipamente de protecție sunt:

LOTUL 1: - Echipament de protecție pentru vară si iarna

Valori si cantitati maxime - minime estimate a acordului cadru pentru acest lot sun:

Valoarea maximă estimata fără TVA pentru acordul cadru este 700.800,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA pentru acordul cadru este 233.600,00 RON conform referatului de necesitate;

Valori si cantitati maxime - minime estimate a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot sunt:

Valoarea maximă estimata fără TVA este 167.700,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA este 32.950,00 RON conform referatului de necesitate;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare: 1.600,00 LEI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 2: - Bocanci din piele cu carâmb înalt

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18830000 Încălţăminte de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

La punctul mentionat in caietul de sarcini - 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produsele ce urmează a se achiziţiona, se vor folosi pentru echiparea personalului Poliţiei de Frontieră cu echipamente de protecţie, necesare desfășurării misiunilor de supraveghere a frontierei.

Produsele necesare pentru echiparea polițiștilor cu echipamente de protecție sunt:

LOTUL 2: - Bocanci din piele cu carâmb înalt

Valori si cantitati maxime - minime estimate a acordului cadru pentru acest lot sun:

Valoarea maximă estimata fără TVA pentru acordul cadru este 299.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA pentru acordul cadru este 92.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valori si cantitati maxime - minime estimate a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot sunt:

Valoarea maximă estimata fără TVA este 69.000,00 RON conform referatului de necesitate;

Valoarea minima estimata fără TVA este 11.500,00 RON conform referatului de necesitate;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 299 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare: 690,00 LEI

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) cu informaţiile aferente situaţiei lor. DUAE se va completa în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ținându-se cont și de îndrumările prevăzute în Notificarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019. Notificarea poate fi descărcată de la adresa http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizareaduae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora;

b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

NOTĂ: NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul / subcontractanţii, terţul / terţii susţinător (i).

2. Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE-ul si odata cu DUAE se va depune si declaratia conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (vezi sectiunea formulare). În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnicoprofesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt: Inspector sef – Florin COMAN, Adjunct al Inspectorului Sef pentru Logistica – Ioan ONIGA, Sef Serviciu Logistic – Bogdan ORHA, Consilie Juridic – Alexandru LIXĂNDROIU, Contabil sef – Claudia FILIMON, Coordonator Compartiment Marketing Achizitii – Simona Laura LEORDEAN.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, că au capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie demonstrată de orice operator economic participant la procedura, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ținându-se cont și de îndrumările prevăzute în Notificarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08.04.2019.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, sunt:

1. Persoane juridice/fizice române: CERTIFICATUL CONSTATATOR ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC) de pe lângă instanța competentă, semnat electronic de reprezentantul legal din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea produselor care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. Fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat. În cazul în care operatorul economic subcontractează o parte/părți din contract, subcontractantul va prezenta aceste documente pentru partea/părțile din contract pe care o/le are de realizat.

Persoane juridice/fizice străine: documente echivalente, în țara de rezidență, care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional (documentele vor fi semnate de reprezentantul legal și vor fi însoțite de o traducere

Autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din țara de rezidență.

Fiecare operator economic participant la procedură, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător este obligat să prezinte acest document, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Subcontractantul are obligaţia să completeze DUAE separat. Această rubrică trebuie completată doar de către ofertant.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile art. 179 litera b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, ofertantul va demonstra că, în ultimii 3 ani, calculați prin raportare inversă de la data limită de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare, pentru fiecare lot separat, în valoare cumulată fara TVA astfel: • minim 167.000,00 RON fără TVA pentru Lotul 1; • minim 69.000,00 RON fără TVA pentru Lotul 2; Prin produse similare se înțelege orice tip de echipament de protectie, imbracaminte sau incaltaminte de lucru, etc. În cazul unei asocieri, cerinţele minime se vor considera îndeplinite în mod cumulativ.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene.Daca operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual o parte (adică procentaj) din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completeze un DEAU separat pentru astfel de subcontractanți si sa prezinte o declaratie cu proportia de subcontractare si partea de contract subcontractata.

1. Ofertanții (inclusiv asociații/terții susținători) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara (daca se prezinta un contract subsecvent incheiat in baza unui acord cadru, se va mentiona si nr si data acordului cadru) descrierea succintă a obiectului acestuia, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil (aceste informații se vor indica la rubrica „Descriere”), valoarea contractului și beneficiarul. 2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 3. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa de ANAP). 4. Furnizarile de produse în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. 5. Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru valori exprimate în alta moneda, se va face conversia la cursul mediu anual leu/euro/alta valuta comunicat de BCE pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. 6. NU vor fi luate în considerare furnizarile de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. 7. Orice document emis în alta limba decât cea română va fi insotit de traducerea autorizata în limba romana.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate "Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Ca regulă generală, pe parcursul evaluării AC poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a AC si răspunsul Ofertantului vor fi realizate în scris. În cazul în care AC solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

2. Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE.

3. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primească instrucțiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 5- Model acord de asociere. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata câștigătoare, asocierea va respecta prevederile Codului fiscal pe toata perioada de implementare a contractului.

4. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator Formularul nr. 6 - Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

6. AC va încheia acordul-cadru de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

7.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua prop... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației – Biroul juridic
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 38
Localitate: Sighetu Marmației
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: achizitii.itpfsighet@igpf.ro
Telefon: +40 262348380
Fax: +40 262348371
Adresă internet: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2021