Tjenesteydelser - 662451-2021

24/12/2021    S250

Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 250-662451

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christopher Damgaard
E-mail: chd@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169331933.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169331933.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169331933.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til ATP i forbindelse med ATP's om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår indgåelse af en kontrakt vedr. bygherrerådgivning som led i ATP's projekt omkring om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød.

De primære opgaver vil være bygherrerådgivning, herunder en kontinuerlig forankring i Byggeprojektet, samt teknisk validering (teknik og konstruktion), og egentligt fagtilsyn på udvalgte bygningsdele samt space planning.

Tryk her https://permalink.mercell.com/169331933.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet angår indgåelse af en kontrakt vedr. bygherrerådgivning som led i ATP's projekt omkring om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød (Byggeprojektet). Den kommende bygherrerådgiver får en væsentlig rolle i forbindelse med ATP's Byggeprojekt, herunder med ansvaret for både traditionelle bygherrerådgiverydelser knyttet til teknisk validering mv., men også i forhold til at sikre et bæredygtigt projektresultat for ATP.

De primære opgaver vil være bygherrerådgivning, herunder en kontinuerlig forankring i Byggeprojektet, samt teknisk validering (teknik og konstruktion), og egentligt fagtilsyn på udvalgte bygningsdele samt space planning.

Selve Byggeprojektet udbydes i en særskilt totalentreprisekontrakt. Bygherrerådgiveren tilknyttes Byggeprojektet fra tidspunktet, hvor ATP modtager de indledende tilbud på totalentreprisekontrakten, og skal derefter bistå med evaluering af de indkomne tilbud, forhandling med tilbudsgivere mv. frem til endt udbudsproces.

Når der er fundet en totalentreprenør, skal bygherrerådgiveren bistå ATP med bygherrerådgivning, teknisk validering og øvrig teknisk bistand i forbindelse med Byggeprojektet. Bygherrerådgiveren skal herunder indgå i dialogen med totalentreprenøren samt eventuelle øvrige eksterne leverandører og interessenter (såvel interne som eksterne) i forbindelse med Byggeprojektet.  Bygherrerådgiveren skal bistå i både projekteringsfasen samt under udførelsesfasen og frem til og med 1 års gennemgang på Byggeprojektet.

Kontrakten omfatter endvidere bistand vedr. den kreative proces i forbindelse med space planning koblet op på Byggeprojektet. I forbindelse med space planning vil der være behov for at indgå i dialog med totalentreprenøren på Byggeprojektet med henblik på at sikre en sammenhæng mellem designmæssig tilgang og bygningen. ATP arbejder med aktivitetsbaserede arbejdspladser.

Baggrundsinformation om Byggeprojektet:

I relation til byggeprojektet er der tale om ud- og ombygning af en kontorbygning, som samtidig skal være i drift. Der er endvidere vedlagt en kort præsentation med baggrundsinformation vedr. Byggeprojektet til udbudsmaterialet. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udløber efter endt 1-års gennemgang på ATP's Byggeprojekt, som denne aftale vedr. bygherrerådgivning omhandler, jf. kontrakten.

Kontraktens varighed kan dermed muligvis overstige 54 måneder, såfremt det ikke bliver muligt at gennemføre 1-års gennemgang på ATP's totalentreprisekontrakt på Byggeprojektet inden for 54 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer afsluttet indenfor de seneste tre (3) år. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. jf. punkt III.1.3, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøgere skal dog maksimalt anføre fire referencer på maksimalt 5.000 tegn (inkl. mellemrum) pr. reference. Såfremt ansøger anfører mere end fire referencer, eller såfremt en reference indeholder mere end 5.000 tegn (inkl. mellemrum), vil ATP ved vurderingen af ansøgers egnethed alene lægge vægt på de første fire referencer henholdsvis de første 5.000 tegn (inkl. mellemrum) i hver reference.

Ved vurderingen af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med sammenlignelige ydelser, vil der blive lagt særlig positiv vægt på i hvor høj grad ansøgerne kan dokumentere:

A) Relevant erfaring med bygherrerådgivning (kontinuerlig bygherrerådgivning i et byggeprojekt såvel i relation til udvælgelse af entreprenør, projekteringsfase samt udførelsesfase) i forbindelse med om- og udbygning af kontorbygninger af minimum sammenlignelig størrelse (min 2.500 m2)

B) Erfaring med at bringe ét eller flere særlige ingeniørfag og / eller arkitektfag i spil i forbindelse med generel bygherrerådgivning i forbindelse med om- og udbygning af kontorbygninger af minimum sammenlignelig størrelse (min 2.500 m2) med henblik på at illustrere, at referencen omfatter erfaring med styringskompetencer.

C) Relevant erfaring med bistand i forbindelse med space planning i relation til kontorbygninger af minimum sammenlignelig størrelse (min 2.500 m2) inden for aktivitetsbaserede arbejdspladser.

Ovenstående vægter lige i relevansvurderingen.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner vedr.:

- Ydelser vedr. bæredygtighed (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.29, 7.30 og 7.31)

- Ydelser vedr. standardinventar og - udstyr samt Særligt inventar og udstyr (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.39 og 7.40)

- Ydelser vedr. aflevering og drift (som nærmere beskrevet i YBB 19 punkt 7.56, 7.57 og 7.59)

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås lavere transaktionsomkostninger og større kontinuitet i ATP's Byggeprojekt ved ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

(i) Ansøgers egenkapital for de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Såfremt Ansøger er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste tre (3) disponible regnskabsår, skal Ansøger alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af ansøgningen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: (Egenkapital: Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring samt skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Ansøger og den juridiske enhed, som Ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som Ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers egenkapital i hvert af de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Antal medarbejdere: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere i det seneste år.

Referencer: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om de fire mest relevante referencer for sammenlignelige udførte ydelser, som er afsluttet inden for de seneste tre (3) år, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9). Kun referencer, der vedrører ydelser, som er afsluttet på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9).

Ved afsluttet forstås i dette udbud, at byggeriet er afleveret af total- eller hovedentreprenøren indenfor de seneste tre (3) år. Såfremt projektet har været udbudt i fagentrepriser skal afleveringstidspunktet anses som tidspunktet for bygherrens ibrugtagning. Det er ikke et krav, at der er gennemført 1- eller 5-års gennemgang.

ATP ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de fem felter i ESPD (onlineformular):

(i) Navn på referencen samt kontakt hos referencen - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

(ii) Startdato for leverancens begyndelse - dette indsættes i feltet "Startdato" - dette skal ske for hver enkelt reference

(iii) Slutdato for afslutning af samarbejde - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. Er det ikke muligt at anføre hhv. startdato eller slutdato, bedes Ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoer er fastsat.

(iv) I feltet "Beskrivelse" indsættes for hver enkelt reference detaljer om leverancen i forhold til opgavebeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4. Beskrivelsen af leverancen skal indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) anførte arbejder leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

(v) Feltet "Beløb" behøves ikke udfyldt.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring samt skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som Ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere (inklusive antallet af ledende medarbejdere) i det seneste år skal være på minimum 10 personer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser, såvel som en klausul om straffeattester med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/02/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Spørgsmål vedr. prækvalifikation bør stilles så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden ansøgningsfristens udløb, se tidsplan i udbudsbetingelserne for anbefalet spørgefrist. Spørgsmål, der modtages senere end seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret i forbindelse med prækvalifikationsfasen.

Ansøger besvarer det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at Ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at Ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr.7, medmindre Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Ansøgere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning.

ATP kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5.

I relation til punkt II.2.6) skal det bemærkes, at der afregnes efter medgået tid, og der er således tale om bedste estimat (inkl. optioner), som ikke er forpligtende for ATP. Kontraktens maksimale værdi er dog 9.000.000 kr. ekskl. moms. Årsagen til, at der er fastsat en større maksimal værdi på kontrakten end den anslåede værdi er, at ATP ikke kan forudse det præcise omfang af ydelserne, idet der i forbindelse med totalentreprisekontrakten kan opstå nogle ubekendte forhold, som kræver en større indsat i relation til kontraktens ydelsesområder fra ATP's bygherrerådgiver end forudsat.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021