Werken - 66258-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Malmö: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2019/S 030-066258

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Malmö stad
212000-1124
Stadsfastigheter
Malmö
205 80
Zweden
Contactpersoon: Janette Kramberger
E-mail: janette.kramberger@malmo.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malmo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MOMT byte av styrystem för scenmaskineri

Referentienummer: Pnr 8832
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In 2004-2006 Malmö Opera and Music Theatre underwent a complete renovation/new installments of the technical stage systems including control system. The control and monitoring system is now to be exchanged while the motors and mechanical installations are to be mostly retained. The mechanical system comprises of 150 motors for flying, firedoors, point hoists for light and sound and a revolving stage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 187 500.00 EUR / Hoogste offerte: 2 839 732.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
45315100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In 2004-2006 Malmö Opera and Music Theatre underwent a complete renovation/new installments of the technical stage systems including control system. The control and monitoring system is now to be exchanged while the motors and mechanical installations are to be mostly retained. The mechanical system comprises of 150 motors for flying, firedoors, point hoists for light and sound and a revolving stage.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 016-031934
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Waagner-Biro Austria Stage Systems AG
187495
Leonard-Bernstein-Strasse 10
Wien
1220
Oostenrijk
E-mail: angelika.albertknaus@waagner-biro.com
NUTS-code: SE2

Internetadres: http://www.waagner-biro.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 187 500.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Malmö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019