Werken - 66261-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

2019/S 030-066261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
ul. Pełczyńskiego 30
Warszawa
01-471
Polen
Contactpersoon: Monika Niewiadomska
Telefoon: +48 223041111/223
E-mail: m.niewiadomska@tbspolnoc.pl
Fax: +48 223041114
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tbspolnoc.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie

Referentienummer: TBS/PZP/26/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy fragment (dawna ulica Handlowa) / ulicy Radzymińskiej oraz przy ul. Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy), z obrębu 4-10-06 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Rozdział V SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 62 029 745.37 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211340
45211341
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy Fragment (dawna ulica Handlowa) / ul. Radzymińskiej oraz przy ulicy Remiszewskiej na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy) z obrębu 4-10-06 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem uzgodnień,w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ul. Fragment oraz przy ulicy Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2, i cz. 78/2 (pod wjazdy) z obrębu 4-10-06, jednostka ewidencyjna Targówek uregulowanych w Księdze Wieczystej nr WA3M/00502514/3 dla działki nr 117/2 oraz 120/1 wg projektu Pracowni Projektowej Marbud-Inwest sp.j. Projektowanie i Realizacja Inwestycji z siedzibą w Warszawie 03-310, przy ul. Staniewickiej 14 lok. 208, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zgodnie z ostateczną Decyzją 133/T/2018 z dnia 11.4.2018 r. o pozwoleniu na budowę.

2. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej róg ul.Handlowej oraz róg ul. Remiszewskiej w Warszawie (dzielnica Targówek). Obiekt zostanie zrealizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej (ul. Święciańska 26, Wspólnota Mieszkaniowa). Od strony północnej i północno-zachodniej obiekt będzie sąsiadował z zabudowaniami domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Ulica Radzymińska, Remiszewskiego, Fragment posiada nawierzchnię asfaltową Nieruchomość objęta jest Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-393776
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unibep Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 19
Bielsk Podlaski
17-100
Polen
Telefoon: +48 22/8538954
E-mail: biuro@unibep.pl
Fax: +48 22/8531175
NUTS-code: PL841

Internetadres: www.unibep.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 744 339.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 382 987.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 100 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, konstrukcja żelbetowa, roboty murowe, roboty elewacyjne, ślusarka i stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, roboty wykończeniowe mieszkań „pod klucz”, windy i podnośniki, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu, sieci i przyłącza sanitarne i elektryczne, roboty drogowe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019