Werken - 66280-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 030-066280

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 025-054387)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
London Borough of Barnet Council
North London Business Park
London
N111NP
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Susan Lowe
Telefoon: +44 2083597212
E-mail: procurement@barnet.gov.uk
NUTS-code: UKI71

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.barnet.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.barnetsourcing.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Brent Cross West Station

Referentienummer: 701864
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

A new station Brent Cross West is proposed on the Midland Main Line (MML). The new station is part of the wider Brent Cross Cricklewood (BXC) development. Outline planning consent for the development has been granted. The new station is required to be completed, commissioned, handed over into operations and maintenance by May 2022. The project proposals have been developed to GRIP4 (single option development) and have achieved approval in principle. London Borough of Barnet (LBB) requires the scheme to be developed to the completion of GRIP Stages 5 to 8. LBB invite interested suppliers with the necessary experience and capability to successfully deliver a design and build contract to express an interest and register for this opportunity.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054387

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

OJ/S S25 5.2.2019 54387-2019-EN IV.2.6 correction

Please note IV.2.6 in OJEU notice 2019/S 025-054387 dated 5.2.2019 should read 6 months/180 days and not as indicated in original release of notice.