Dienstleistungen - 66288-2018

13/02/2018    S30

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 030-066288

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niepsuj
E-mail: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Tel.: +48 327358240
Faks: +48 327358255
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-cieplo.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym

Numer referencyjny: 2017/TC/TC/02286/L
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 210 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000 Usługi nadzorowania placu budowy
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Wykonawcy, Zakład Wytwarzania Katowice w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie zweryfikowanej i potwierdzonej przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP-120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obejmującej wykonanie kompleksowych badań, pomiarów, odkrywek, inwentaryzacji całego budynku kotłowni oraz kompleksowych oględzin elementów konstrukcyjnych.

2. Opracowanie projektu budowlanego budowy wodnego kotła gazowego o mocy znamionowej 140 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dostosowaniem istniejącego budynku kotłowni do obowiązujących wymogów bhp i ppoż. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

3. Opracowanie dokumentów składających się na dokumentację techniczną, stanowiącą część dokumentacji przetargowej, w szczególności programu funkcjonalno-użytkowego oraz oszacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego.

4. Świadczenie usług doradztwa technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego.

5. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-375948
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Studiów, Projektów i Realizacji “Energoprojekt-Katowice” SA
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-159
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 780 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 210 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018