Werken - 66296-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Ostrava: Bouwen van brandweerkazerne

2019/S 030-066296

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 161-367673)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
70884561
Výškovická 40
Ostrava
700 30
Tsjechië
Contactpersoon: podatelna HZS MSK
Telefoon: +420 950730305
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz
Fax: +420 596750937
NUTS-code: CZ080

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hzsmsk.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/HZSMSK

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výstavba CHS Nový Jičín

Referentienummer: HSOS-2020/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45216121
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Realizace výstavby centrální hasičské stanice Nový Jičín.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 161-367673

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 22/02/2019
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 22/02/2019
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: