Werken - 66297-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Kuopio: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066297

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 019-040013)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sansia Oy
2364760-8
PL 2000, Viestikatu 3
Kuopio
70600
Finland
Contactpersoon: Teemu Koponen
Telefoon: +358 447182900
E-mail: teemu.koponen@sansia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sansia.fi

I.1)Naam en adressen
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
0171192-0
Torikatu 15
Kuopio
70110
Finland
Contactpersoon: Tapani Lehmusaho
Telefoon: +358 408358635
E-mail: tapani.lehmusaho@kuopas.fi
NUTS-code: FI1D2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuopas.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kolmen uudiskohteen KVR-urakat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kolmen (3) Kuopiossa sijaitsevan uudisrakennuskohteen rakentaminen sisältäen vanhojen asuinkerrostalojen purkamisen sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen rakennelmineen ja piha-alueineen. Hankinta tehdään KVR-urakoina, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana vastaten koko hankkeen toteutuksesta.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040013

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuvaus hankinnasta
In plaats van:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy pyytää kokonaishintaisia urakkatarjouksia kolmen (3) uudiskohteen rakentamisesta KVR-urakoina tämän tarjouspyynnön ja siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Kohteet:

- Taivaanpankontie 15, 70200 Kuopio (6-kerroksinen asuinkerrostalo)

- Minna Canthinkatu 27, 70100 Kuopio (5-kerroksinen asuinkerrostalo)

- Ahkiotie 8, 70200 Kuopio (8-kerroksinen asuinkerrostalo).

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteisiin ennen tarjouksen lähettämistä.

Urakat sisältävät paikalla olevien vanhojen asuinkerrostalojen purkamisen sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen rakennelmineen ja piha-alueineen. Kaikki urakat tulee olla täysin valmiina viimeistään 31.8.2022.

Hankinnan soveltuvuusvaatimuksena on tarjoajien liikevaihtoon ja kokemukseen sekä henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset.

Tarjoajan tulee tarjota eriteltynä kaikkia kolmea (3) kohdetta, ja toimittajan valintaperusteena käytetään kaikkien kolmen (3) kohteen yhteenlaskettua edullisinta kokonaisurakkahintaa.

Tämä tarjouspyyntödokumentti sisältää ns. lyhyet tiedot hankittavasta kokonaisuudesta ja kilpailutusprosessista. Tarjouspyynnön liitteenä on tarkemmat tiedot hankinnan sisältöön liittyen. Tarjoajan tulee ottaa huomioon tarjousta jättäessään kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä esitetyt sisällöt ja niitä koskevat vaatimukset.

Te lezen:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy pyytää kokonaishintaisia urakkatarjouksia kolmen (3) uudiskohteen rakentamisesta KVR-urakoina tämän tarjouspyynnön ja siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Kohteet:

- Taivaanpankontie 15, 70200 Kuopio (6-kerroksinen asuinkerrostalo)

- Minna Canthinkatu 27, 70100 Kuopio (5-kerroksinen asuinkerrostalo)

- Ahkiotie 8, 70200 Kuopio (8-kerroksinen asuinkerrostalo).

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteisiin ennen tarjouksen lähettämistä.

Urakat sisältävät paikalla olevien vanhojen asuinkerrostalojen purkamisen sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen rakennelmineen ja piha-alueineen. Kaikki urakat tulee olla täysin valmiina viimeistään 31.8.2022.

Hankinnan soveltuvuusvaatimuksena on tarjoajien liikevaihtoon ja kokemukseen sekä henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Tarjoajan tulee tarjota eriteltynä kaikkia kolmea (3) kohdetta, ja toimittajan valintaperusteena käytetään kaikkien kolmen (3) kohteen yhteenlaskettua edullisinta kokonaisurakkahintaa.

Tämä tarjouspyyntödokumentti sisältää ns. lyhyet tiedot hankittavasta kokonaisuudesta ja kilpailutusprosessista. Tarjouspyynnön liitteenä on tarkemmat tiedot hankinnan sisältöön liittyen. Tarjoajan tulee ottaa huomioon tarjousta jättäessään kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä esitetyt sisällöt ja niitä koskevat vaatimukset.

Korjausilmoitus 11.2.2019:

Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti tarjouspyyntömateriaalia on täydennetty lisämateriaaleilla. Tarjouspyynnön liitteeksi on lisätty PDF-muodossa seuraavat lisäkirjeet, joissa kaikki lisämateriaalit/muutokset on selostettu kohdekohtaisesti:

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Taivaanpankontie 15 urakkalaskentaan.pdf

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Minna Canthinkatu 27 urakkalaskentaan.pdf

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Ahkiotie 8 urakkalaskentaan.pdf

Täydennetyt tarjouspyyntöasiakirjat lisämateriaaleineen ovat alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti sähköisesti tarjoajien käytössä ja ladattavissa kohdekohtaisesti tarjouspyynnössä olevien linkkien kautta.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjausilmoitus 11.2.2019:

Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti tarjouspyyntömateriaalia on täydennetty lisämateriaaleilla. Tarjouspyynnön liitteeksi on lisätty PDF-muodossa seuraavat lisäkirjeet, joissa kaikki lisämateriaalit/muutokset on selostettu kohdekohtaisesti:

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Taivaanpankontie 15 urakkalaskentaan.pdf

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Minna Canthinkatu 27 urakkalaskentaan.pdf

- 2019-02-11 Lisäkirje 1, Ahkiotie 8 urakkalaskentaan.pdf

Täydennetyt tarjouspyyntöasiakirjat lisämateriaaleineen ovat alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti sähköisesti tarjoajien käytössä ja ladattavissa kohdekohtaisesti tarjouspyynnössä olevien linkkien kautta.