Werken - 66298-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Ełk: Wegenbouwwerken

2019/S 030-066298

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 242-552257)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
Ełk
19-300
Polen
Contactpersoon: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
Telefoon: +48 877326277
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Fax: +48 877326230
NUTS-code: PL623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap – przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza

Referentienummer: O-ZP.271.54.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza w Ełku wraz z wykonaniem zatoki autobusowej i aktywnego przejścia dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 62 i 68. Przebudowie podlega odcinek ul. Wojska Polskiego o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu na wprost z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo i w prawo w rejonie skrzyżowania. Długość ul. Wojska Polskiego podlegająca przebudowie to ok. 515 mb, wraz ze skrzyżowaniem ul. Armii Krajowej (o długości ok. 90 mb) i ul. Zamkowej (o długości ok. 75 mb). Skrzyżowanie ma być wyposażone w sygnalizację świetlną. Przedmiot zamówienia obejmuję także przebudowę kolizji z urządzeniami podziemnym oraz budowę kanal. deszczowej, budowę oświetl. ulicznego, wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną, budowę sieci wodociągowej i sieci kanal. sanitarnej.

Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia projekt budowlany i projekty wykonawcze.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552257

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 05/04/2019
Te lezen:
Datum: 19/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: