Fournitures - 66305-2021

09/02/2021    S27

Slovaquie-Dolná Strehová: Machines industrielles

2021/S 027-066305

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MKU s.r.o.
Numéro national d'identification: 50730924
Adresse postale: Okružná 215/25
Ville: Dolná Strehová
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 991 02
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Kateřina Uhliarová
Courriel: fakturacie@mku.sk
Téléphone: +421 47949544796
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.drevari.sk/comp5600/MKU-s-r-o
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20330
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430238
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430238
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: podnikateľský subjekt - osoba podľa § 8
I.5)Activité principale
Autre activité: opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet

Numéro de référence: MKU-2021
II.1.2)Code CPV principal
42000000 Machines industrielles
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí:

1. Porezová linka na rezanie guľatiny

2. Peletovacia linka

S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na dve časti.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 294 655.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Porezová linka na rezanie guľatiny

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43810000 Équipement pour le travail du bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Lieu principal d'exécution:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky pre časť 1 je Porezová linka na rezanie guľatiny, ktorá obsahuje: automatizovaný zásobník guľatiny, hranolovacia píla 2-hriadeľová, rozmietacia píla, skracovacia píla a omietacia píla. Porezová linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 273 800.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 10
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peletovacia linka

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
42991400 Séchoirs pour bois, pâte à papier, papier ou carton
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Lieu principal d'exécution:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky pre časť 2 je Peletovacia linka, ktorá obsahuje sušiareň pilín, násypník pilín s podávačom, zásobník pilín s miešačom a podávačom, granulátor peletiek, chladič peletiek, odsávanie, dopravník pilín do zásobníka peletiek, zásobník peletiek s dávkovaním a balením. Peletovacia linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 20 855.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 2
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.

2. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 - 7, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

3. Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V prípade skupiny dodávateľov predloží JED každý člen skupiny dodávateľov.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO "Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov", uverejnenom na: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3cc.html.

7. Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady požadované vo výzve na predkladanie ponúk.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nepožaduje sa

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/03/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/03/2021
Heure locale: 13:00
Lieu:

On-line sprístupnenie ponúk v IS EVO, kedy IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zadávanie tejto nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.

2. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO.

3.Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ak cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tomto Oznámení.

6. Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO ani obstarávanie inovácií. Sociálny aspekt VO je zohľadnený nasledovne: rozdelenie predmetu zákazky na 2 časti a nevyžadovanie zábezpeky umožní lepšie zapojenie MSP, stanovené podmienky účasti a pripravené vzorové formuláre pre vyplnenie ponuky vyžadujú minimálnu administratívnu záťaž pre uchádzačov MSP.

7. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/02/2021