Werken - 66323-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Wegenbouwwerken

2019/S 030-066323

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Denisa Másilková
Telefoon: +420 567584654
E-mail: denisa.masilkova@rsd.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

I/34 Rouštany - Pohled

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I/34 Rouštany - Pohled

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ063
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vysočina

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem zakázky je přeložka silnice I/34 v délce cca 3,0 km. Silnice I/34 propojuje území východních a jižních Čech. Stávající vedení trasy a technické parametry silnice v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je i místní část obce Pohled zvaná Rouštany.

Na trase předmětné přeložky se nachází 6 protisměrných oblouků, 2 stykové křižovatky – u Böhmova Dvora a křižovatka, která napojuje silnici I/19 (Pohled – Přibyslav – Žďár nad Sázavou) na silnici I/34 (Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou). Dále 1 průsečná křižovatka, napojující veřejně přístupné účelové komunikace, zajišťující příjezd k pile a ke „Sv. Anně“. Návrhová kategorie silnice I/34 je S11,5/70 a sil. I/19 je S9,5/70.

Přeložka silnice I/34 prochází v převážné délce své trasy po zemědělsky využívaných pozemcích a přes údolní nivu potoka. Trasa se vyhýbá zastavěnému území.

Součástí stavby je třípolový mostní objekt, který převádí silnici I/34 přes údolí Rouštanského potoka. Místní komunikace dotčené novou trasou silnice jsou přeloženy, křížení silnic I/34 a III/03422 je řešeno mimoúrovňově. Napojení sil. III. třídy je řešeno přes okružní křižovatku a silnici I/19. Stávající autobusové zastávky byly přemístěny na přeložky silnice I/34 a I/19, zastávky na sil. I/34 v pracovním staničení cca 2,350 km byly zrušeny. Dále jsou součástí stavby přeložky stávajících sítí.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 214-389357

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 12PT-001042
Benaming:

I/34 Rouštany - Pohled

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
18/10/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Geosan Group, a.s.
28169522
U Nemocnice 430
Kolín
280 02
Tsjechië
Telefoon: +420 246006111
E-mail: vedeni@GGCZ.EU
NUTS-code: CZ020

Internetadres: http://www.geosan-group.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 166 870 516.18 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233120
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ063
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vysočina

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cena navrhovaných změn kladných 475 478 CZK

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 475 478.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Geosan Group, a.s.
28169522
U Nemocnice 430
Kolín
280 02
Tsjechië
Telefoon: +420 246006111
E-mail: vedeni@ggcz.eu
NUTS-code: CZ020

Internetadres: http://www.geosan-group.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

V původním projektu PDPS bylo uvažováno s odstraněním stávajících čichaček a propojovacího objektu chráničky a nahrazením těchto novými mimo těleso rozšiřované komunikace. Dle požadavků provozovatele byla na stavbě posouzena čela chrániček a na základě tohoto komisionálního posouzení polohy a stavu čel chráničky, které provedl provozovatel po dokrytí plynovodu, požaduje správce plynovodu prodloužení stávající chráničky o cca 3,0 m na severní straně. Dále budou obě čela chráničky opatřené novými těsnícími manžetami. Montážní jámy v místech prováděných úprav na chráničce byly zvětšeny tak, aby během montážních prací byl zajištěný bezpečný manipulační prostor - s těmito pracemi PDPS neuvažovalo a požadavek na jejich provádění vznikl až při odkrytí stávajícího stavu chrániček při realizaci stavby. Tyto změny zapříčinily nárůst kubatury u položek zemních prací, dále vznik nových položek pro podsypy a obsypy nových chrániček.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

V původním projektu PDPS bylo uvažováno s odstraněním stávajících čichaček a propojovacího objektu chráničky a nahrazením těchto novými mimo těleso rozšiřované komunikace. Dle požadavků provozovatele byla na stavbě posouzena čela chrániček a na základě tohoto komisionálního posouzení polohy a stavu čel chráničky, které provedl provozovatel po dokrytí plynovodu, požaduje správce plynovodu prodloužení stávající chráničky o cca 3,0 m na severní straně. Dále budou obě čela chráničky opatřené novými těsnícími manžetami. Montážní jámy v místech prováděných úprav na chráničce byly zvětšeny tak, aby během montážních prací byl zajištěný bezpečný manipulační prostor - s těmito pracemi PDPS neuvažovalo a požadavek na jejich provádění vznikl až při odkrytí stávajícího stavu chrániček při realizaci stavby. Tyto změny zapříčinily nárůst kubatury u položek zemních prací, dále vznik nových položek pro podsypy a obsypy nových chrániček.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 176 654 696.53 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 177 130 174.53 CZK