TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bauleistung - 66332-2018

13/02/2018    S30    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Konzessionsvergabeverfahren 

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten

2018/S 030-066332

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 025-055172)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
00681300
Ivanská cesta
Bratislava
821 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Telefon: +421 915995846
E-Mail: martin.borzik@smarting.sk
NUTS-Code: SK010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.olo.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KONCESIA NA NAPROJEKTOVANIE, FINANCOVANIE, ZHOTOVENIE, PREVÁDZKOVANIE A UDRŽIAVANIE TECHNOLOGICKEJ STANICE PRE ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom koncesie je uzavretie koncesnej zmluvy za stanovených podmienok v súťažných podkladoch (koncesnej dokumentácii), ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača:

i)naprojektovať technologickú stanicu,

ii)zabezpečiť všetky povolenia potrebné pre realizáciu a výkon predmetu koncesie a financovanie výstavby a prevádzky technologickej stanice, v ktorej sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad počas koncesnej lehoty,

iii)zhotoviť technologickú stanicu a spustiť prevádzku technologickej stanice,

iv)prevádzkovať a udržiavať technologickú stanicu tak, aby počas celej koncesnej lehoty boli v nej prevádzkované požadované služby zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,

v)po uplynutí koncesnej lehoty previesť vlastnícke právo technologickej stanice na obstarávateľa a záväzok obstarávateľa:

i)poskytnúť bezodkladne úspešnému uchádzačovi všetku súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu koncesie,

ii)dodávať úspešnému uchádzačovi biologicky rozložiteľný odpad v požadovanej kvalite, v požadovanom množstve a to na miesto vykonávania predmetu koncesie,

iii)uhrádzať úspešnému uchádzačovi riadne a včas za úkony spojené s realizáciou predmetu koncesie peňažné plnenie,

iv)na výzvu úspešného uchádzača odoberať bezodkladne a odplatne upravený vyseparovaný digestát separát,

v)prevziať na základe preberacieho protokolu po uplynutí koncesnej lehoty technologickú stanicu.

Podrobné vymedzenie predmetu koncesie je uvedené v časti:

A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia;

B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania;

B.2 Opis predmetu koncesie

Súťažných podkladov (koncesnej dokumentácie).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 025-055172

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.
Los-Nr.: II.1.5)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Celková odhadovaná hodnota
Anstatt:

Hodnota bez DPH: 1.00 EUR

muss es heißen:

Obstarávateľská organizácia v súlade s § 6 ods. 17 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladanú hodnotu neuvádza.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: