Leveringen - 66342-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Tampere: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2019/S 030-066342

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tampereen kaupunki / Pirkanmaan pelastuslaitos
0211675-2
Tampere
Finland
Contactpersoon: Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Telefoon: +358 401715257
E-mail: essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=222209&tpk=856a7ad4-a4bc-40ca-9f8c-aa3802dbbf2d
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ennakkoilmoitus: Kevytsammutusauton päällirakenteiden hankinta

Referentienummer: TRE:9053/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimeksiannosta kilpailutettavaa kevytsammutusauton päällirakenteen hankintaa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan 5.10.2018 92 §:n mukaisen päätöksen perusteella kevytsammutusauton alustoja koskeva hankinta on tehty Iveco Finland Oy:n kanssa. Tuomi Logistiikka Oy tulee vuoden 2019 aikana kilpailuttamaan edellä mainittuun hankintaan liittyvät päällirakenneratkaisut. Hankintaa koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
51700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimeksiannosta kilpailutettavaa kevytsammutusauton päällirakenteen hankintaa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan 5.10.2018 92 §:n mukaisen päätöksen perusteella kevytsammutusauton alustoja koskeva hankinta on tehty Iveco Finland Oy:n kanssa. Tuomi Logistiikka Oy tulee vuoden 2019 aikana kilpailuttamaan edellä mainittuun hankintaan liittyvät päällirakenneratkaisut. Hankintaa koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

Eventuele minimumeisen:

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

Eventuele minimumeisen:

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019