Leveringen - 66347-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Rotterdam: Koffie, thee en aanverwante producten

2019/S 030-066347

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Erasmus MC
332188652
Dr. Molewaterplein 40
Rotterdam
3015 GD
Nederland
Contactpersoon: Stephanie Kühnle
Telefoon: +31 107040704
E-mail: aanbestedingen@erasmusmc.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.erasmusmc.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Warme dranken (verwachte einddatum: 1.5.2019).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Erasmus MC is voornemens een Europese aanbesteding te publiceren betreffende de Warme dranken. Het betreft hier een all in systeem waarbij zowel de machine als de inhoud (Koffie etc.) wordt meegenomen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

+/- 320 machines

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/11/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019