Leveringen - 66376-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Cagliari: Apparatuur voor hartstimulatie

2019/S 030-066376

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Via Ospedale 54
Cagliari
09124
Italië
Contactpersoon: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Telefoon: +39 07051093801
E-mail: mariapiras@aoucagliari.it
NUTS-code: ITG27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aoucagliari.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.aoucagliari.it/home/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aoucagliari.it/home/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.sardegnacat.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura suddivisa in 9 lotti dispositivi per funzionalità cardiaca CND J01.

Referentienummer: deliberazione n.119 del 30.01.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi per funzionalità cardiaca CND J01, per il periodo di 2 anni, destinata alle esigenze della UOC clinica cardiologica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 635 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 9
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrillatori monocamerali MRI compatibili — fascia alta.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillatori monocamerali MRI compatibili — fascia alta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 7788170931.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrillatori biventricolari MRI compatibili e relativi elettrocateteri – fascia alta.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillatori biventricolari MRI compatibili e relativi elettrocateteri – fascia alta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 7788185593.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrillatori a totale impianto sottocutaneo.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillatori a totale impianto sottocutaneo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 778820346E.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispositivi cardiaci elettronici per la modulazione della contrattilità miocardica.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispositivi cardiaci elettronici per la modulazione della contrattilità miocardica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 68 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 778822890E.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pacemaker VVIR leadless completo di introduttore.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pacemaker VVIR leadless completo di introduttore.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 7788260378.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pacemakers VDD.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pacemakers VDD.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 778826686A.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Loop recorder iniettabili per il monitoraggio e diagnosi delle aritmie cardiache e delle sincopi inspiegate.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33123210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loop recorder iniettabili per il monitoraggio e diagnosi delle aritmie cardiache e delle sincopi inspiegate.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 270 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 7788430FBE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manipoli per bisturi al plasma con apparecchiatura in comodato d'uso.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manipoli per bisturi al plasma con apparecchiatura in comodato d'uso.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 7788462A28.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Involucro antibiotico riassorbibile per la riduzione delle infezioni da dispositivi impiantabili.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Involucro antibiotico riassorbibile per la riduzione delle infezioni da dispositivi impiantabili.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG n. 778851129A.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 24 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo di Cagliari
Cagliari
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019