Leveringen - 66378-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Alytus: Containers voor afvalmateriaal

2019/S 030-066378

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
250135860
Vilniaus g. 31
Alytus
LT-62112
Litouwen
Contactpersoon: Ilona Kazlauskienė
Telefoon: +370 31572842
E-mail: ilona.kazlauskiene@alytausratc.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aratc.lt/

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4838

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442050
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=442050&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uždaroji akcinė bendrovė
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Atliekų tvarkymas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas:

— I dalis – konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti,

— II dalis – konteineriai tekstilės atliekoms surinkti.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alytaus regionas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti (10 m3) – 33 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta 3 mėnesiams.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

"Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione" Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alytaus regionas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti – 30 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta 3 mėnesiams.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

"Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione" Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pateikiama su pasiūlymu EBVPD.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją. Užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos EUR be PVM.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019