Leveringen - 66380-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Loodzwavelzuuraccu's

2019/S 030-066380

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
Polen
Contactpersoon: jw.
Telefoon: +48 261651080
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.4rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.4rblog.wp.mil.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów (nr sprawy: MAT/56/2019)

Referentienummer: MAT/56/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31431000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL43
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Nowogród Bobrzański, 56-010 Nowogród Bobrzański, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego do podanych norm oraz równoważnego pod względem jakościowym, spełniający wymagania techniczne i opisany produkt, kompatybilny z urządzeniami dla których jest przeznaczony. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte we wzorze umowy (stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ) i aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej- co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

Uwaga – dotyczy wypełnienia kolumn w załączniku ofertowym:

W przypadku oferowania produktu równoważnego, Wykonawca musi wypełnić w Załączniku nr 1 do SIWZ – załączniku ofertowym, w tabeli w kolumnie „PRodukt równoważny Nazwa producenta oraz nr katalogowy” nr katalogowy (jeżeli występuje) i nazwę producenta oferowanego przez siebie produktu.

Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej i złożył ofertę na produkt równoważny, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia „katalogu lub strony katalogowej” oferowanego produktu. Katalog lub strona katalogowa musi zawierać: dane producenta, nr katalogowy zaoferowanego produktu oraz parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany wyrób musi być w katalogu jednoznacznie wskazany i zaznaczony w sposób umożliwiający jego bezbłędną identyfikację.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 22/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy, informując o tym Sprzedawcę w formie pisemnej, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie „Ilość (zamówienie opcjonalne)”

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dostarczone wyroby muszą być znakowane kodami kreskowymi. Ogólne zasady znakowania kodami kreskowymi określa decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3.1.2014 r. i przywołane w niej standardy GS1. Szczegółowe zasady znakowania kodami kreskowymi określa Załącznik nr 7 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający przewiduje postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § 11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Obiekt Zamawiającego: Klub 4 RBLog, ul. Pretficza 24, Wrocław, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

A) Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zw. dalej jako „JEDZ”.

B) Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1), pkt. 5-8) ustawy Pzp.

C) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

D) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W przypadku złożenia oferty na produkt równoważny Wykonawca, musi złożyć katalog lub stronę katalogową w języku polskim potwierdzającą, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia.

Katalog lub strona katalogowa musi zawierać: dane producenta, nr katalogowy zaoferowanego produktu oraz parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany wyrób musi być w katalogu jednoznacznie wskazany i zaznaczony w sposób umożliwiający jego bezbłędną identyfikację.

E) W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

F) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 17 700 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (określony w pkt.7.1.2. SIWZ), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (określony w pkt. 7.1.1. SIWZ).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.1.5.–17.1.6. SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu:

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenie lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019