Leveringen - 66391-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Audiovisuele uitrusting

2019/S 030-066391

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
291805303
Pieter Calandlaan 182
Amsterdam
1068 NT
Nederland
Contactpersoon: Caroline Diepenbroek
E-mail: inkoop@sovop.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.progresso.amsterdam

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5c57acebe467d1bcb34a1ff4ed3bc608
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5c57acebe467d1bcb34a1ff4ed3bc608
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Audio Visuele Systemen

Referentienummer: SOVOP-AV06-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op het leveren, installeren en in bedrijf stellen, inclusief nazorg, van de Audio Visuele Systemen, conform Programma van Eisen.

Het doel van Opdrachtgever is voorzien worden van AVS dat aansluit bij de te verrichten activiteiten in de 2 scholen en daarmee voldoen aan de technische en functionele eisen van Opdrachtgever. Dit om maximaal resultaat te halen uit het AVS voor goede uitvoer van de activiteiten binnen SOVOP en aansluitend op het onderwijs en de onderwijsvisie.

De AVS dienen werkend en degelijk te zijn en tevens bij te dragen aan de gewenste functionaliteiten binnen de gebouwen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de Audio Visuele Systemen voor een tweetal scholen, onder andere in bijlage 4-1 en 4-2 de prijzenbladen, zijn de aantallen weergegeven per soort AVS.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Zichtboek / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/05/2019
Einde: 09/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de aantallen te verhogen ten tijde van de opdrachtverstrekking.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eisen uit Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Uittreksel Handelsregister,

— Referenties

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019