Leveringen - 66403-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Otovice: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 030-066403

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
26402068
Na Vlečce 177
Otovice
360 01
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Daniel Kosík
Telefoon: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
NUTS-code: CZ041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uskk.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_19.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_19.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
INVESTON s.r.o.
18226680
Západní 1401/63
Karlovy Vary
360 01
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Daniel Kosík
Telefoon: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
NUTS-code: CZ041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uskk.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_19.html

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_19.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jiná osoba dle § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka motorové nafty

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0o C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10o C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20o C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další podmínky plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ZD).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 31 500 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karlovarský kraj, okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0o C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10o C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20o C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další podmínky plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ZD).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel v nabídce předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci v rozsahu dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Kritériem technické kvalifikace je prokázání schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

Eventuele minimumeisen:

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (objemu litrů), ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele. Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu stanovuje zadavatel na předložení minimálně dvou zakázek obdobného předmětu plnění – dodávek pohonných hmot – každá v objemu min. 150 000 litrů dodaných pro jednotlivého objednatele v průběhu 12 kalendářních měsíců.

Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provedeno dle § 109 ZZVZ a to bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

RD bude uzavřena se třemi účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vybrány podle pravidel pro výběr dodavatele stanovených v ZD. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků zadávacího řízení bude RD uzavřena s více účastníky zadávacího řízení a to se všemi, kteří by se podle výše nabídkové ceny umístili na prvních třech místech v pořadí.

Nebude-li zadavatel schopen vybrat výše uvedený počet dodavatelů z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené ZZVZ či zadavatelem, může zadavatel v souladu s § 133 odst. 2 uzavřít RD pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit.

Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky RD. Pro zadávání zakázek na základě RD se ustanovení ZZVZ použijí přiměřeně. Zadavatel si vyhrazuje, některá ustanovení ZZVZ při zadávání zakázek na základě RD nepoužít a to zejména ustanovení o elektronické komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli, kdy některé úkony budou moci probíhat i v listinné podobě včetně podávání nabídek.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl, jakou část VZ má v úmyslu zadat jiným osobám, včetně uvedení identifikačních údajů těchto osob a rozsahu jejich spolupráce na zakázce. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele. Veškeré další podmínky, požadavky, údaje, informace a podrobnosti zadávacího řízení jsou uvedeny v ZD.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019