Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 664049-2022

29/11/2022    S230

Rumänien-Blejoi: Radargeräte

2022/S 230-664049

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DEUS EX TECHNOLOGIES SRL
Nationale Identifikationsnummer: 36441865
Postanschrift: Strada: Sat Blejoi, nr. 42B
Ort: Blejoi
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 107070
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valerian Paul CLAUS
E-Mail: achizitii@deusextechnologies.com
Telefon: +40 723132043
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.deusextechnologies.com
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160184
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Alt tip
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Radar și accesorii pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din C&D în proiectul CERBER

Referenznummer der Bekanntmachung: 36441865 / 2022 / 119829 / 9
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34932000 Radargeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Radarul, precum și accesoriile vor fi furnizate de Contractant avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini. Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea vor fi efectuate conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/).

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 924 506.87 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32323000 Video-Kontrollschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

Romania, Jud. Prahova, Blejoi, Str. Anghel Saligny nr. 42B

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- radar: 1 buc.

- monitor radar: 2 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Garanția comercială pentru produsele furnizate / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

cod SMIS: 119829; contract finantare nr. 394 / 15.10.2021 Axa Prioritara 1 (Cercetare, Dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.1 – Proiect Tehnologic Inovativ

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Pentru demonstrarea neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii, vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente:

- certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2

ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător nu are are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 a din Legea 98/2016, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Alexandru Mihai ROȘU – Asociat, Administrator, Adrian GHIRIȘ – Asociat; Irinel-Gabriela TUDORACHE – Asociat, Manager Inovare, Denis-Iulian STANCA – Cercetător Proiect CERBER; Cătălin NEGREA – Cercetător Proiect CERBER; Cătălin-Aurelian VANCEA – Cercetător Proiect CERBER; Paul Valerian CLAUS - Responsabil achiziții.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va prezenta impreuna cu oferta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul 2).

În cazul in care ofertantul reprezinta o asociere, oferta acestuia fiind clasata pe locul I in clasamentul intermediar, se va prezenta Acordul sau o scrisoare de asociere, in forma legalizata în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, si ca liderul Asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie să declare în cadrul ofertei partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

Cerinţele de participare stabilite nu sunt aplicabile subcontractanţilor propuşi de ofertant în cadrul ofertei, insa capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate de ofertant sunt relevante în acest sens.

INDICATIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE

Operatorul economic ofertant se va limita la completarea secțiunii Criterii de selectie din DUAE - A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. Astfel, operatorul economic va putea să răspundă prin răspuns afirmativ (alegere opțiune - Da) sau negativ (alegere opțiune – Nu) la singura întrebare din DUAE, și anume aceea dacă sunt îndeplinite toate criteriile impuse.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerința

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

la termenul limita de depunere a ofertelor, Ofertantul/Ofertanții asociați/Subcontractanții propuși (pentru partea din contract pe care o vor îndeplini) va depune DUAE cu raspunsul completat la singura întrebare, și anume aceea dacă sunt îndeplinite toate criteriile impuse. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul subcontractarii, daca din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus şi va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareIn cazul subcontractarii, ofertantul trebuie să declare în cadrul ofertei partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La termenul limita de depunere a ofertelor se depune DUAE completat de catre ofertant + DUAE completat de subcontractant, precum și Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Ofertantii/ Subcontractantii/ tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Pentru vizualizarea docum. de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE. În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia.

Atentie! La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE / propunerii tehnice / garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/11/2022