Prekės - 66411-2019

12/02/2019    S30    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Ballerup: Løfte- og håndteringsudstyr

2019/S 030-066411

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathilde Rønnov-Jessen
E-mail: smr@kammeradvokaten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227160&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227160&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb og vedligeholdelse af lifte, palleløftere, gaffelstablere og - trucks

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42410000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder én rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer lifte, dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret). Forsvaret har behov for forskellige typer af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. Maskinerne anvendes på depoter, kaserner, flåde- og flyvestationer, der er beliggende i Danmark, herunder på ikke-brofaste øer (primært Bornholm) og Færøerne. En del depoter ligger langt fra befærdede veje og bebyggelser, men de er tilgængelige via fastbanet vej med almindelig bil eller varevogn. Se yderligere i pkt. II.2.4) nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42415000
42418000
50100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Levering af maskiner samt udførelse af serviceydelser skal ske i hele Danmark. Leverandørens besvarelse af spørgsmål via mail og telefon foregår dog fra leverandørens egen lokation.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder én rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer lifte, dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret). Forsvaret har behov for forskellige typer af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. Maskinerne anvendes på depoter, kaserner, flåde- og flyvestationer, der er beliggende i Danmark, herunder på ikke-brofaste øer (primært Bornholm) og Færøerne. En del depoter ligger langt fra befærdede veje og bebyggelser, men de er tilgængelige via fastbanet vej med almindelig bil eller varevogn.

Rammeaftalen omfatter indkøb af nye og brugte maskiner samt service og vedligeholdelse af nye og eksisterende maskiner. Rammeaftalen omfatter også indkøb af reservedele samt træning og undervisning af Forsvarets personel i udførelse af lovpligtige sikkerheds-og hovedeftersyn, samt certificering af Forsvarets personel i den sammenhæng. For indkøb af brugte maskiner indeholder rammeaftalen nogle særlige betingelser.

Serviceydelserne, som leverandøren skal levere, omfatter følgende:

1) almindelig reparation;

2) akutreparation;

3) hoved- og sikkerhedseftersyn;

4) en serviceafdeling med mulighed for at besvare spørgsmål pr. telefon og mail, og

5) uddanne og certificere brugerne i at udføre hoved-og sikkerhedseftersyn. Serviceydelser skal foretages på de maskiner, der indkøbes under rammeaftalen samt på Forsvarets eksisterende løftemateriel, se appendiks A.1 og appendiks A.2 for en indikation af Forsvarets eksisterende flåde af løftemateriel.

Forsvaret har på nuværende tidspunkt gaffelstablere og gaffeltrucks af en lang række forskellige fabrikater og typer udstyret på vidt forskellig vis. Forsvarets nuværende flåde af forskellige typer palleløftere, gaffelstablere og gaffeltrucks består af estimeret 900 maskiner med en løftekapacitet fra 500 kg til 28 000 kg. Maskinerne er manuelle, el- eller dieseldrevne, jf. appendiks A.1. Flåden af personlifte er af vidt forskellige fabrikater og består af estimeret 80 maskiner, herunder trailerlifte, saks-, bom- og knækarmslifte, der er el- og dieseldrevne.

Forsvaret har et løbende behov for udskiftning af udtjente maskiner samt for udbygning af flåden af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløfte-vogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte. Forsvaret ønsker derfor en rammeaftale, som skal sikre mulighed for anskaffelse af et bredt sortiment af nye og brugte dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte med tilhørende udstyr og reservedele samt services. I relation til serviceydelserne, er det vigtigt for FMI, at den fremtidige leverandør har en landsdækkende serviceorganisation, idet Forsvarets løftemateriel er spredt over hele Danmark.

Det bemærkes, at FMI i forbindelse med udbudsproceduren vil gennemføre en brugertest på udvalgte maskiner. Se nærmere i dokumentet "Supplerende information til udbudsbekendtgørelsen" samt Anneks 4 til udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 3 konditionsmæssige ansøgere vil udvælgelsen blandt disse ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.2.4) ovenfor. Referencer, der indeholder både levering af flere forskellige maskiner (beskrevet i pkt. II.2.4), og serviceydelser vil vægte mere end referencer, der alene indeholder leverance af kun maskiner eller kun serviceydelser. I forhold til levering af maskiner vægter referencer med mange forskellige maskintyper højere end referencer, med et mindre antal forskellige maskiner. I forhold til serviceydelser vægter referencer med landsdækkende service højere end referencer, hvor service leveres i geografisk afgrænsede områder.

Ved vurdering af referencernes relevans vil det blive tillagt positiv betydning jo nyere referencen er. Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter. Det skyldes at en opdeling af kontrakten vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende ved den efterfølgende kontraktadministration. Rammeaftalen indgås af FMI, dog har alle enheder under det danske Forsvarsministerium, herunder alle afdelinger i af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, ret til at gøre brug af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

Ansøger skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en under-leverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 procent i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.2.4).

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Der gælder ingen yderligere tidsbegrænsning for referencer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det kun den del af leverancen, der er udført og afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden ansøgningsfristens udløb.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Hvis ansøger baserer sig på en anden/andre enhed(er)s uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, eller faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af de i pkt. II.2.4) anførte serviceydelser, skal disse konkrete dele af serviceydelserne udføres af den/de enhed(er), som ansøger baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav iht. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014, ligesom samfundsansvar, jf. FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder er inddraget i relevant omfang.

Fakturering i henhold til aftalen skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, jf. lovbekendtgørelsen nr. 798 af juni 2007, som kræver elektronisk fakturering. Præcise vilkår er angivet i Aftalen.

Relevante medarbejdere, der deltager i udførelsen af rammeaftalen, skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse på det af FMI krævede niveau. De behøver ikke være sikkerhedsgodkendt på tilbudstidspunktet, men de skal kunne sikkerhedsgodkendes forud for udførelse af arbejde i henhold til Aftalen. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Er ansøger ikke allerede oprettet som bruger, kan det ske under »Online registrering«. Når ansøger er logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Offentliggjorte udbud«.

Ansøger kan tilmelde sig adviseringer, så ansøger modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Ansøger opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøgningen om deltagelse i dette udbud sker ved indleveringen af det Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (herefter ”ESPD”). Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøger og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD, som findes via det elektroniske udbudssystem.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. § 153. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

For yderligere relevante oplysninger i relation til dette udbud henvises til dokumentet "Supplerende information til udbudsbekendtgørelsen". Dokumentet skal betragtes som en del af udbudsbekendtgørelsen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019