Leveringen - 66414-2019

12/02/2019    S30    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Jõgeva: Schoolmeubilair

2019/S 030-066414

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jõgeva Vallavalitsus
Nationaal identificatienummer: 77000401
Postadres: Suur tn 5
Plaats: Jõgeva vald
NUTS-code: EE
Postcode: 48306
Land: Estland
Contactpersoon: Janis Käär
E-mail: janis.kaar@jogeva.ee
Telefoon: +372 53062020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jõgeva.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1546108/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1546108/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine

Referentienummer: 204777
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sisustada rekonstrueeritav Jõgeva Põhikool, aadressil Jõgeva linn, Rohu 10, kasutajate funktsionaalsetele vajadustele vastava ja hoone sisekujunduse projektis (Stuudio Truus OÜ, töö „Jõgeva Põhikool“, nr 17/17) kirjeldatud sisustusega.

Käesoleva hanke tulemusena soovib hankija sõlmida hankelepingu tehnilises kirjelduses kirjeldatud mööbli ja sisustuse tarneks ja paigaldamiseks ning kaasnevate tööde teostamiseks.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I osa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva Põhikooli mööbli ja sisustuse soetamine koos paigaldamisega

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II osa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39155000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva linnaraamatukogu mööbli ja sisustuse soetamine koos paigaldamisega.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

III osa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39292100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva Põhikooli tahvlite soetamine koos paigaldamisega.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja majandusaasta keskmine netokäive perioodil 2015–2017 peab olema vähemalt 300 000 EUR.

Edukaks tunnistatud pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma 2015–2017 majandusaastate kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed.

Hankija kontrollib edukaks tunnistatud pakkujal iseseisvalt pakkuja netokäibe suurust majandusaasta aruannetest.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja peab olema täitnud vähemalt kaks sisustuse ostu-müügilepingut, kumbki maksumusega vähemalt 80 000 EUR (ilma käibemaksuta) riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul. Edukaks tunnistatud pakkuja esitab vabas vormis riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täidetud sisustuse ostu-müügilepingute nimekirja, koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Lepingu täitmise tingimused kirjeldatud hankelepingu projektis

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Iga viidet, mida hankija on teinud käesolevas hanke alusdokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile, lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019