Leveringen - 66434-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

2019/S 030-066434

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rectorado de la Universidad de Zaragoza
Q5018001G
C/ Pedro Cerbuna, 12
Zaragoza
50009
Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Zaragoza
Telefoon: +34 876553073
E-mail: infocon@unizar.es
NUTS-code: ES243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unizar.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sNw%2BpcyZbs8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IPa82LocRYfnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sNw%2BpcyZbs8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material fungible de laboratorio, productos químicos y materiales para uso en el ámbito de la docencia y la investigación en la Universidad de Zaragoza, desglosado en 10 lotes

Referentienummer: 00440-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38970000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Material fungible de laboratorio, productos químicos y materiales para uso en el ámbito de la docencia y la investigación en la Universidad de Zaragoza, desglosado en 10 lotes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiales técnicos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Materiales técnicos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiales especiales y de alta pureza

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Materiales especiales y de alta pureza

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos químicos: ácidos y bases

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivos químicos: ácidos y bases

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos químicos: sales inorgánicas y óxidos

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivos químicos: sales inorgánicas y óxidos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compuestos orgánicos

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compuestos orgánicos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos y catalizadores metálicos y organometálicos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivos y catalizadores metálicos y organometálicos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Disolventes deuterados

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Disolventes deuterados

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Disolventes para uso en síntesis química y análisis

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Disolventes para uso en síntesis química y análisis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Disolventes para otro usos

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Disolventes para otro usos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivos y materiales para cromatografía

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones que la Universidad de Zaragoza tiene en los distintos Campus de la Comunidad Autónoma de Aragón..

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivos y materiales para cromatografía

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Específicos para el lote: Materiales técnicos

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Materiales especiales y de alta pureza

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Reactivos químicos: ácidos y bases

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Reactivos químicos: sales inorgánicas y óxidos

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Compuestos orgánicos

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Reactivos y catalizadores metálicos y organometálicos

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Disolventes deuterados

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Disolventes para uso en síntesis química y análisis

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Disolventes para otro usos

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote: Reactivos y materiales para cromatografía

— Otras capacidades: consultar información en los pliegos.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción:

a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Sala de Juntas, 2ª planta, edificio Interfacultades, Universidad de Zaragoza.

Datos de Dirección:

— Calle: Pedro Cerbuna, 12,

— Código postal: 50009

— Población: Zaragoza

— País: ESPAÑA (Península, Baleares y Canarias).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rectorado de la Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna, 12
Zaragoza
50009
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019