Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 664372-2022

29/11/2022    S230

Roumanie-Constanța: Services de réparation et d'entretien de bateaux

2022/S 230-664372

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MINISTERUL APARARII - U.M. 02192
Numéro national d'identification: 4515484
Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 1
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900218
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CONSTANTIN SCHIPOR
Courriel: um02192achizitii@anmb.ro
Téléphone: +40 241626200-143/+40 241643096
Fax: +40 241643096
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anmb.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Défense

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de reparații și andocare la navele RMPR 103 și 104 proiect TUG 1606

Numéro de référence: COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT 4515484_2022_PAAPD1335369 4515484 – 2022 – 49
II.1.2)Code CPV principal
50241000 Services de réparation et d'entretien de bateaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Incheiere unui acord cadru pentru 7 luni avand ca obiect- Servicii de reparații și andocare la navele RMPR 103 și 104 proiect TUG 1606, conform caietului de sarcini.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Servicii de reparații și andocare la navele RMPR 103 și 104 proiect TUG 1606”, pe o perioada de 7 luni se v-a incheia cu maxim 3 operatori economici .

Contractele subsecvente se vor încheia in functie de existenta creditelor bugetare.

Se vor încheia 2 contracte subsecvente, după cum urmează:

Primul contract subsecvent: 01.11.2022-31.12.2022

Al doilea contract subsecvent:. 01.04.2023-31.05.2023

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se acceptă ofertă pentru toate reperele/operaţiunile specificate în caietul de sarcini.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 011 965.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

La sediul prestatorului

II.2.4)Description des prestations:

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente acordului cadru:

- Cantitati minime de servicii estimate – 1 serviciu.

- Cantitati maxime de servicii estimate – 2 servicii.

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente unui contract subsecvent.

- Cantități minime de servicii estimate – 1 serviciu.

- Cantități maxime de servicii estimate – 2 servicii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 1.168.985,81 lei fără TVA

Valoarea celui mai mare contract subsecvent- 2.337.971,62 lei fără TVA

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-509753
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: AP 7458
Intitulé:

Servicii de reparații și andocare la navele RMPR 103 și 104 proiect TUG 1606

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DUNAV
Numéro national d'identification: 6074082
Adresse postale: Strada Vadul Rizeriei, Nr. 4
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 810132
Pays: Roumanie
Courriel: florin.chirovan@dunav.ro
Téléphone: +40 239613862
Fax: +40 239611520
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TEHNOREX INTERNATIONAL
Numéro national d'identification: 5639200
Adresse postale: Strada incinta port, Nr. -
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900900
Pays: Roumanie
Courriel: tehnorexinternational@yahoo.com
Téléphone: +40 241601721
Fax: +40 241601721
Adresse internet: www.tehnorex-international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 337 971.62 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 011 965.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 45 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

punere la dispoziție doc plutitor ”139”; punere la dispoziție personal

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):

- Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câstigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) încheiate cu subcontractantii nominalizati în oferta.

- Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract.

- Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta sau de a declara noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii

tehnice sau a pretului contractului.

În cazul înlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform fisei de date a achizitiei.

3.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SEAP.

4. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

5. Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 7 luni de la data semnării acestuia, cu un numar maxim de 3 operatori economici .

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: U.M. 02192 CONSTANTA
Adresse postale: Adresa:Strada Fulgerului, nr.1, Localitate:Constanta
Ville: Constanta
Code postal: 900218
Pays: Roumanie
Fax: +4 0241643096
Adresse internet: www.anmb.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022