Services - 664393-2022

29/11/2022    S230

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2022/S 230-664393

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ,
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: Al. A. Mickiewicza 15
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 85-071
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izolda Maciejewicz
Courriel: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Téléphone: +48 672123244
Fax: +48 672125175
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/;https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Activité principale
Autre activité: Gospodarka Wodna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego”, gm. Miasto Złotów, pow. złotowski – opracowanie operatu wodnoprawnego

Numéro de référence: BD.ROZ.2810.34.2022
II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową opracowało w 2017 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o, ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71336000 Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-509736
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego”, gm. Miasto Złotów, pow. złotowski – opracowanie operatu wodnoprawnego

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Komunikacja między Zamawiającym

1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

2.Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4.Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6.Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7.Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8.Zamawiający informuje, że adres e-mail: e-mail: izolda.maciejewicz@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

11.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Izolda Maciejewicz tel. 67/2123244 w. 17, email: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl

ZNWU Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

1.1 pieniądzu;1.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;.1.3 gwarancjach bankowych;.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

3.Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt 16.1.2-16.1.5 SWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Nr 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010.

5.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX. ustawy Pzp

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022