Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 66442-2019

12/02/2019    S30    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Siemiatycze: Urządzenia medyczne

2019/S 030-066442

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 8
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Prochowicz, Paweł Kosinski
E-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Tel.: +48 856552825
Faks: +48 856552825

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzozsiemiatycze.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzozsiemiatycze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach II

Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/04/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech ultrasonografów w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla ww. sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

3.4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Do potwierdzenia oświadczeniem wykonawcy złożonym wraz z ofertą – Formularz ofertowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, O. Ginekologiczno-Położniczy,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia oraz zestawienie parametrów granicznych, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: RPO.08.04.01-20-0034/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp, a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

6.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).

6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wyuczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem i uruchomieniem o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (urządzenia i sprzęt medyczny) o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sposób wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Sposób wniesienia i zwolnienia zabezpieczenia został opisany w Istotnych postanowieniach umowy o udzielenie zamówienia stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wykonawcą, wynikających z podstawy art. 144 ust. 1 Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, Budynek Pogotowia, I piętro, Sekcja Zmówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) Wadium, o którym mowa może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 20014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 59 8092 0001 0002 2288 2000 0010 Opis wnoszenia wadium w formie niepieniężnej został zamieszczony w rozdziale XII SIWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), Oferta powinna zawierać Załącznik nr 2 – Oferta. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy. Załącznik nr 6 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Dowód wniesienia wadium. Dokumenty składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert Wykonawca przedstawi oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, w terminie nie krótszym niż 10 dni, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, potwierdzających okoliczności: 1. o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1, ustawy Pzp Wykaz wykonanych dostaw (załącznika nr 7 do SIWZ)

2. o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp a) informację z Krajowego Rejestru Karnego ...; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne...; c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne ...; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Powyższy dokumenty stanowią, tylko skrócony wykaz dokumentów jakie będą wymagane przez Zamawiającego względem Wykonawcy. Szczegółowy wykaz zawiera Rozdział VIII SIWZ Oferta wraz z załącznikami musi powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 8.1. SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu. Postępowania prowadzone jest w j. polskim Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający przywiduje możliwość przeprowadzenia procedury, wynikającej z art. 24aa Pzp Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przesyła wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oświadczenia oraz dokumenty na żądanie przewidziane w rozdziale VIII SIWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2019