Leveringen - 66444-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Loodvrije benzine

2019/S 030-066444

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
PL
ul. Poleska 89
Białystok
15-874
Polen
Contactpersoon: Dział Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Telefoon: +48 856637344
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pogotowie.bialystok.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pogotowie.bialystok.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa benzyny bezołowiowej do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Referentienummer: EOP.332.3.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanej w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Benzyna bezołowiowa Pb 95 (CN: 2710 12 45)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostarczanie benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanej w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Benzyna bezołowiowa Pb 95 (CN: 2710 12 45)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zwarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 29 000,00 PLN.

Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.Posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości 150 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące: posiadania zdolności technicznych i zawodowych pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj.

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę rodzajem i wartością odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy benzyny bezołowiowej w ilości nie mniejszej niż 360 m3.

b) dysponują co najmniej 1 cysterną o pojemności co najmniej 10 000 l oraz dysponują co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do prowadzenia autocysterny.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Siedziba Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, POLSKA, pokój 214.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) składa się w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Uwaga! JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający przypomina, ze Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Pozostałe dokumenty, które wykonawca musi załączyć wraz z ofertą

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji tj:

a. Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do SIWZ];

b. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3 do SIWZ];

c. dowód wniesienia wadium;

d. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019