Services - 664516-2021

24/12/2021    S250

Danemark-Sorø: Services d'action sociale avec hébergement

2021/S 250-664516

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Michele Sandersen
Courriel: msan@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 70155000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317177&B=RS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317177&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede

II.1.2)Code CPV principal
85311000 Services d'action sociale avec hébergement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III om Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiver kan derfor ikke påregne, at der gennemføres 1 forhandlingsrunde. Efter prækvalifikationen vil der ikke ske en begrænsning i antallet af tilbud som der skal forhandles.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85311000 Services d'action sociale avec hébergement
85000000 Services de santé et services sociaux
85100000 Services de santé
85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 160 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Anslået samlet værdi 160.000.000 kr. Den maksimale samlet værdi 220.000.000 kr.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Følgende mindstekrav til egnethed:

- Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Samlet årlig nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør 40 mio. DKK.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 år. I Ansøgers besvarelse i ESPD-formularens Del IV, skal angives kunde, kontaktperson, omsætning, kontraktperiode samt en opgavebeskrivelse (max 1.500 anslag inkl mellemrum pr reference).

Ved evaluering vil der blive lagt vægt på følgende parametre rangeret i prioritet:

1. Relevans: Ved vurderingen af ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om referencer med levering til institutioner målrettet voksne inden for det sociale- og/eller sundhedsmæssige område primært.

2. Ordregiver lægger vægt på referencer som afspejler/kan matche dimensionen af den forventede bestilling.

3. Antal referencer, som Ordregiver vurderer relevante jfr pkt 1.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Kontrakten indeholder bestemmelser om:

Arbejdsmiljø

Arbejdsklausul

Socialt ansvar

Straffeattester

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure impliquant des négociations
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

Tildelingskriterium: Tildeling sker på baggrund af "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Vægtning: Økonomi 40 % og Vikarernes kompetencer 30 % og Leverance og service 30%

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 28/01/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Ordregiver vil senest forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet. Som dokumentation for soliditetsgradens og nettoomsætnings størrelse skal

den økonomiske aktør fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende støtteerklæringen i Kontraktbilag 7 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den økonomiske aktør baserer sig på andre enheders formåen, skal dokumentation for disse enheders soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette dokumenteres, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende Kontraktbilag 6 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dokumentation for alle konsortiedeltagernes soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf.

ovenfor.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/12/2021