Leveringen - 66458-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Siemianowice Śląskie: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2019/S 030-066458

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II nr 10
Siemianowice Śląskie
41-100
Polen
Contactpersoon: Patrycja Zadrużna
Telefoon: +48 327605376
E-mail: pz_sloneczne_siemianowice@um.siemianowice.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siemianowice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umsiemianowice.logintrade.net/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umsiemianowice.logintrade.net/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR (RPOWSL 2014-2020) pn.: „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich”

Referentienummer: RS.271.0001.2019, ZP.rp.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w wybranych lokalizacjach w mieście Siemianowice Śląskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR (RPO WSL 2014-2020) pn.: „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich”

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) Części.

2.1. Część 1 zamówienia: „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji solarnych”.

2.2. Część 2 zamówienia: „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (PV)”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji solarnych”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100
45261215
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem Części 1 zamówienia w ramach realizacji projektu „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji solarnych” jest dostawa i montaż instalacji solarnych.

W 33 lokalizacjach planuje się montaż łącznie 84 kolektorów słonecznych podzielonych na dwa zestawy instalacji solarnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze Umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Rozdz. III SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 53
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich”, który realizowany jest w ramach EFRR (RPO WSL 2014-2020).

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium dla Część 1 w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych),

2. Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w Rozdz. VIII SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (PV)”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200
45261215
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem Części 2 zamówienia w ramach realizacji projektu „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (PV)” jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (PV).

W 92 lokalizacjach planuje się montaż 1 432 szt. paneli fotowoltaicznych. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie 365,16 kW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze Umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Rozdz. III SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 97
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich”, który realizowany jest w ramach EFRR (RPO WSL 2014-2020).

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium dla Część 2 w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych),

2. Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w Rozdz. VIII SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie w odniesieniu do Części 1 i 2 zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie w odniesieniu do Części 1 i 2 zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W odniesieniu do Części 1 zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie instalację/ e solarną/e (jedną lub więcej) na łączną kwotę minimum 100 000,00 PLN brutto.

Zamawiający, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.1 SIWZ, dopuszcza wykazanie wykonania robót budowlanych odpowiadających zakresem zapisom pkt 3.1 SIWZ oraz złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. W odniesieniu do Części 2 zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie instalację /e fotowoltaiczną/ e (jedną lub więcej) na łączna kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto.

Zamawiający, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.1 SIWZ, dopuszcza wykazanie wykonania robót budowlanych odpowiadających zakresem zapisom pkt 3.1 SIWZ oraz złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Rozdz. V SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. W odniesieniu do Części 1 zamówienia - Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, tj.:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie instalację/ e solarną/e (jedną lub więcej) na łączną kwotę minimum 100 000,00 PLN brutto.

2. W odniesieniu do Części 2 zamówienia - Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, tj.:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie instalację /e fotowoltaiczną/ e (jedną lub więcej) na łączna kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Rozdz. VI SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy (odpowiednio w odniesieniu do Części 1 - Dodatek nr 4a do SIWZ, w odniesieniu do Części 2- Dodatek nr 4b do SIWZ).

2. Zmiany oraz zakres zmian postanowień umowy przewidziano w odpowiednio w odniesieniu do Części 1 - w Dodatku nr 4a do SIWZ, w odniesieniu do Części 2 - w Dodatku nr 4b do SIWZ, które zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, tj.; http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowicka 105, kod 41-103 Siemianowice Śląskie, POLSKA, pokój nr 30.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) w odniesieniu do Części 1, Części 2.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do Części 1, Części 2 Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

3. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały opisane w Rozdz.VI SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

4. Na potrzeby oceny, oferta musi zawierać:

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a, Dodatek nr 1b do SIWZ,

b) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – odpowiednio Dodatek nr 2a, Dodatek nr 2b do SIWZ

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

e) dokumenty dotyczące równoważności (jeśli dotyczy),

f) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

g) Formularz cenowy

5. Dotyczy Sekcji IV.2.6 minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XI SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10, POLSKA. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych zostały zamieszczone w Rozdz.I SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego tj.: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/.

7. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

8. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w części IV JEDZ Wykonawca może wypełnić jedynie sekcję α (sekcja alfa): ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów i kwalifikacji.

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w Rozdziale V. SIWZ, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:

1) Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/

oraz

2) poczty elektronicznej- pz_sloneczne_siemianowice@um.siemianowice.pl

Z zastrzeżeniem, iż Oferty oraz Formularz JEDZ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ppkt 1) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu Oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powyższa zasada dotyczy także Formularza JEDZ.

11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i w pkt 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy art. 179 – 198g, w tym w przepisach wspólnych w art. 179 ustawy, odwołanie w art. 180 – 198 ustawy i skarga do sądu w art. 198a – 198g ustawy w pełnym zakresie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019