29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 664672-2021

24/12/2021    S250

Rumunia-Bacău: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 250-664672

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 211-556638)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 27429315
Adres pocztowy: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Tel.: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Faks: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apabacau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes

Numer referencyjny: 27429315_2021_PAAPD1169888
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes".

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-556638

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/07/2022
Powinno być:
Data: 03/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: