Leveringen - 66482-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Gegevensvergaringsdiensten

2019/S 030-066482

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Defra Network eTendering Portal
17 Nobel House
London
SW1P 3JR
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Defra group Commercial
Telefoon: +44 2072385921
E-mail: nicholas.wright@rpa.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://defra.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://defra.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Panchromatic and Multispectral Very High Resolution Satellite Imagery

Referentienummer: itt_5521
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72313000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority is seeking to procure a Contractor for the Common Agricultural Policy (CAP) paying agencies of Great Britain and Northern Ireland for the provision of acquiring Very High Resolution (VHR) Satellite Imagery for the following campaigns to administer Common Agricultural Policy Schemes:

— Common Land Project;

— Control with Remote Sensing (CwRS);

— LPIS QA.

The contract term will commence the 1.4.2019 and will continue for three (3) years until 30.9.2022 - 1.9.2022 with the option to be extended for a further one (1) year.

The paying agencies that operate the CAP in the UK include:

— England: Rural Payments Agency (RPA),

— Northern Ireland: Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA),

— Scotland: Rural Payments and Services,

— Wales: Rural Payments Wales.

The service (imagery acquisition window) for all 3 application campaigns will commence from 1.4.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79961200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

RPA, North Gate House, Reading, RG1 1AF

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority is seeking to procure a Contractor for the Common Agricultural Policy (CAP) paying agencies of Great Britain and Northern Ireland for the provision of acquiring Very High Resolution (VHR) Satellite Imagery for the following campaigns to administer Common Agricultural Policy Schemes:

— Common Land Project,

— Control with Remote Sensing (CwRS),

— LPIS QA.

The contract term will commence the 1.4.2019 and will continue for three (3) years until 30.9.2022 - 1.9.2022 with the option to be extended for a further one (1) year.

The paying agencies that operate the CAP in the UK include:

— England: Rural Payments Agency (RPA),

— Northern Ireland: Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA),

— Scotland: Rural Payments and Services,

— Wales: Rural Payments Wales.

The service (imagery acquisition window) for all three application campaigns will commence from 1.4.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Defra group Commercial
Noble House, 17 Smith Square
London
SW1P 3JR
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Royal Courts of Justice
London
WC1A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Authority will act in accordance with the Public Contracts Regulations 2015. The rules relating to appeal are complex and a dissatisfied tenderer is advised to take their own prompt legal advice.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Defra group Commercial
Noble House, 17 Smith Square
London
WC1A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019