Leveringen - 66486-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Gießen: Netwerken

2019/S 030-066486

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14
Gießen
35390
Duitsland
Contactpersoon: Haushaltsabteilung – Einkauf
Telefoon: +49 641309-0
E-mail: e-vergabe@verw.thm.de
Fax: +49 641309-2902
NUTS-code: DE721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.thm.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0YDAYYD6/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0YDAYYD6
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag HPE

Referentienummer: HE-ITS-01-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die THM beabsichtigt mit dem Hersteller HPE einen Rahmenvertrag über LAN und WLAN Komponenten abzuschließen. An der THM werden diese Komponenten bereits seit vielen Jahren eingesetzt und vervollständigen somit die homogene Netzwerklandschaft der Hochschule.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100
32415000
32418000
32422000
32424000
32428000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Technische Hochschule Mittelhessen

Wiesenstraße 14

35390 Gießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag zur Lieferung von LAN und WLAN Komponenten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag wird für 2 Jahre geschlossen. Darüber hinaus sind 2 optionale Verlängerung zu je einem Jahr möglich.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Unterschriebene Eigenerklärung zur Eignung (124_LD) oder EEE

Unterschriebene Erklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt

Unterschrieben Erklärung zur Vergabesperre (1.577)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Unterschriebene Eigenerklärung über den Abschluss einer marktüblichen Betriebshaftpflichtversicherung oder einer vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedstaat der EU

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenzen gem. Datei „Referenzliste“ der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. Es sind mind. 3 Referenzen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, abzugeben.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Nachweis des offiziellen HPE / Aruba Partnerstatus mind. für 2018

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Spätestens ein halbes Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bitte lesen Sie aufmerksam das Dokument „Bieterinformationen und Bewerbungsbedingungen“ durch.

Bekanntmachungs-ID: CXS0YDAYYD6

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem RP Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem RP Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem RP Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019