Leveringen - 66522-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Gap: Inktcassettes

2019/S 030-066522

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier intercom Alpes du sud
1 place Muret, BP 101
Gap Cedex
05007
Frankrijk
Contactpersoon: Cellule marchés
Telefoon: +33 492402804
E-mail: cellulemarches@chicas-gap.fr
Fax: +33 492406168
NUTS-code: FRL02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chicas-gap.fr

Adres van het kopersprofiel: http://plateforme.achat-hopital.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://plateforme.achat-hopital.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://plateforme.achat-hopital.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=2530&orgAcronyme=05HGA01
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de consommables informatiques pour imprimantes jet d'encre et laser dans le cadre du groupement de commandes du GHT des Alpes du sud — FCI19

Referentienummer: 005-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192113
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de consommables informatiques pour imprimantes jet d'encre et laser, pour le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (Chicas), le Centre hospitalier d'Embrun, le Centre hospitalier des Escartons à Briançon et le Centre hospitalier Buëch-Durance à Laragne-Monteglin, dans le cadre du groupement de commandes du GHT des Alpes du sud — FCI19.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192113
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL02
Voornaamste plaats van uitvoering:

GHT des Alpes du sud.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de consommables informatiques pour imprimantes jet d'encre et laser, pour le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (Chicas), le Centre hospitalier d'Embrun, le Centre hospitalier des Escartons à Briançon et le Centre hospitalier Buëch-Durance à Laragne-Monteglin, dans le cadre du groupement de commandes du GHT des Alpes du sud — FCI19.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 fois 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Chicas.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Cellule marchés.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Marseille
22 rue de Breteuil
Marseille Cedex 06
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Marseille
22 rue de Breteuil
Marseille Cedex 06
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019