Leveringen - 66524-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Aardgas

2019/S 030-066524

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. Generalverwaltung;
Hofgartenstraße 8
München
80539
Duitsland
Contactpersoon: Sachgebiet Vergabemanagement
E-mail: vergabe@gv.mpg.de
Fax: +49 8921081344
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-168bcb17307-20e4a89c9e646985
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://extranet.mpg.de/sites/ausschreibungen/erdgas/default.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Einrichtung des privaten Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Grundlagenforschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Margenwettbewerb Erdgas (für die Lieferjahre 2020 und 2021)

Referentienummer: 84_07_10_02_01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Ausschreibung ist ein sogenannter Margenwettbewerb in 25 Losen.

Die Max-Planck-Gesellschaft beabsichtigt – je Los –einen Rahmenvertrag mit dem Bieter abzuschließen, der die wirtschaftlichste (geringste) Marge (auch Handlingsfee/Veredelungszuschlag genannt) angeboten hat.

Mit den jeweils losweise ermittelten Vertragspartnern wird, beginnend mit dem Zuschlag, eine zeitlich begrenzte Premiumpartnerschaft begründet. Zugleich ist damit die Zusage an alle Premiumpartner verbunden, dass der Auftraggeber die Erdgasbelieferung für beiden Frontjahre (Kalenderjahre 2020 und 2021) für die jeweils bezuschlagten Lose auch sicher beauftragen/abrufen wird.

Auf der Grundlage der so begründeten Premiumpartnerschaften ist die MPG berechtigt, die Belieferung ihrer am Wettbewerb teilnehmenden Einrichtungen (derzeit 25 Institute und Einrichtungen) tagesaktuell abzurufen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI MOGE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 2 464 892 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI EURE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 19 314 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI ENTW

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tübingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 797 588 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TGS RING

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21F
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kreuth

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 1 109 450 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI IMMU

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freiburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 7 857 656 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI STRA

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freiburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 874 092 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI ETFO

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE02
Voornaamste plaats van uitvoering:

Halle an der Saale

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 529 973 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI LIMN

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF0A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plön

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 3 191 222 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI VASB

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Münster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 3 083 668 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI BIOC

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
Voornaamste plaats van uitvoering:

Martinsried

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 8 818 489 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI GESI

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göttingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 299 973 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI BALT

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Köln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 7 000 000 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI MEFO

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heidelberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 8 847 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI KOLL

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404
Voornaamste plaats van uitvoering:

Potsdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 12 705 724 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI MOZG

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 2 216 109 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI EIFO

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Düsseldorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 2 265 385 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI HIRN

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 4 097 769 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI EVAN

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leipzig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 952 214 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI BICH

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göttingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 32 088 531 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI ZUCH

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Köln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 8 720 808 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI BILD

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 95 409 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI KOFO

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA16
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mühlheim an der Ruhr

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 10 646 466 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI INFE

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 3 400 000 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI ASTR

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heidelberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 39 907 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Biogasanteil muss mindestens 10 % betragen.

Weitere Details siehe Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibung, Punkt 1.13.2

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MPI PSKL

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzter Jahresverbrauch Erdgas: 1 200 000 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eigenerklärung Berufs- und Handelsregistereintragung

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Eigenerklärung Geschäftszahlen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung Referenzen

Eigenerklärung Kundenbetreuung und Abruf-E-Mail-Adresse

Eigenerklärung zur Bietergemeinschaft*

Eigenerklärung Nachunternehmer*

Eigenerklärung zur Verfügbarkeit von Mitteln anderer Unternehmen (Eignungsleihe)*

*) falls zutreffend

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ausführungsbedingungen zu Los 24 siehe Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibung, Punkt 1.13.2

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit auf dem Energiemarkt sowie zur Versorgungssicherheit mit Erdgas für alle teilnehmenden Einrichtungen ab dem 1.1.2020 und der hierfür erforderlichen Sicherstellung der Netznutzung (Anmeldung der Abnahmestellen, etc.) ist die Durchführung des Verfahrens als beschleunigtes Verfahren erforderlich; auf die veröffentlichte Vorinformation mit der Nummer 2018/S 083-186371 vom 28.04.2018 wird hingewiesen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 083-186371
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wichtige Hinweise zum detaillierten Leistungsverzeichnis

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Abnahmestellen inklusive der Lastgangdateien aus dem Jahr 2017 bei RLM-Stellen stehen unter folgendem Internetlink für registrierte Bieter zum Download bereit:

https://extranet.mpg.de/sites/ausschreibungen/erdgas/default.aspx

Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zu den dort hinterlegten Lastgang- und Text-Dateien sowiedem detaillierten Leistungsverzeichnis (= Anlage 7 der Vergabeunterlage) erhalten Sie nur auf schriftlicheAnfrage via E-Mail an vergabe@gv.mpg.de und unter Bezugnahme auf dieses Vergabeverfahren.

Aus Gründen der Vertraulichkeit der bereitgestellten Informationen (vgl. § 41 VgV) hält die Vergabestelle diese Maßnahmen für verhältnismäßig. Die Bieter haben dafür Sorge zu tragen, dass die Zugangsdaten sowie die bereitgestellten Dokumente nicht an (unbeteiligte) Dritte weitergegeben werden. Hinweise zum Abruf der bereitgestellten Dateien über den hier genannten Internetlink sind in Anlage 9 der Vergabeunterlagenhinterlegt.

Weitere Details siehe Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibung, Punkt 1.13.1

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Hofgartenstr. 8
München
80539
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Etwaige Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, muss der Bieter spätestens bis zum Ablauf der unter IV.2.2 mitgeteilten Angebotsfrist gegenüber der Auftraggeberin bei der oben unter I. 1) benannten Kontaktstelle rügen (§ 160 Abs.3 Satz 1 Nrn. 2 und 3 GWB). Sonstige Verstöße gegen Vergabevorschriften haben Bieter innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Kenntnisnahme gegenüber der Auftraggeberin bei der oben unter I. 1) genannten Kontaktstelle zu rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB).

Hilft die Auftraggeberin dem gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht ab, darf der Bieter einen Antrag auf Einleitung eines vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB nur innerhalb von 15 Kalendertagen seit Erhalt der Benachrichtigung über die Nichtabhilfe stellen. Hält der Bieter die vorherig genannten Fristen nicht ein, ist eine spätere Anrufung der Vergabekammer aufgrund des gerügten Verstoßes gegen Vergabevorschriften ausgeschlossen.

Die Auftraggeberin bittet darum, Rügen möglichst per E-Mail einzulegen. Die Auftraggeberin weist daraufhin, dass es im eigenen Interesse des Bieters liegt, Rügen schriftlich bzw. als E-Mail anzubringen und die Bevollmächtigung für die Einlegung der Rüge nachzuweisen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. Generalverwaltung; Sachgebiet Vergabemanagement
Hofgartenstraße 8
München
80539
Duitsland
E-mail: vergabe@gv.mpg.de
Fax: +49 8921081344
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019