Leveringen - 66552-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personal computers

2019/S 030-066552

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Contactpersoon: Robert Świś
Telefoon: +48 223767800
E-mail: zp@aotm.gov.pl
Fax: +48 223767801
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aotm.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem oraz komputerów stacjonarnych z dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019”

Referentienummer: 1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem oraz zestawów komputerów stacjonarnych z dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019”. Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 4.1-4.2 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących pakietach:

— Pakiet nr 1

20 zestawów komputerów przenośnych (komputer przenośny z systemem operacyjnym, stacja dokująca/replikator portów, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe);

— Pakiet nr 2

1. 40 zestawów komputerów stacjonarnych z 90 monitorami (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe);

2.

a) 60 zestawów komputerów stacjonarnych (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe);

b) 80 monitorów

— zamówienia w ramach prawa opcji

Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 4.1-4.2 do SIWZ

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 520 200.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 20 zestawów komputerów przenośnych (komputer przenośny z systemem operacyjnym, stacja dokująca/replikator portów, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30237000
30237460
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 05-077 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1

20 zestawów komputerów przenośnych (komputer przenośny z systemem operacyjnym, stacja dokująca/replikator portów, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe)

Szczegóły zamówienia dla ww. części określa załącznik nr 4.1 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydajność procesora / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Karta graficzna / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 98 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 40 zestawów komputerów stacjonarnych z 90 monitorami (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe) – zamówienie podstawowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300
30237000
30231300
30237460
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 05-077 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

40 zestawów komputerów stacjonarnych z 90 monitorami (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe) – zamówienie podstawowe

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydajność procesora / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymiary obudowy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja – komputer stacjonarny / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja – monitor / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 422 200.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

a) 60 zestawów komputerów stacjonarnych (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, mysz komputerowa, klawiatura, podkładki żelowe);

b) 80 monitorów

— zamówienia w ramach prawa opcji

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacunkowa wartość zamówienia:

Zamówienie podstawowe - 183 400,00 PLN

Prawo opcji - 238 800,00 PLN

Termin realizacji umowy

20 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem podziału na 2 etapy realizacji zamówienia określone w SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

2. Zamawiający oprócz przesłanek obligatoryjnych przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie przesłanek fakultatywnych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz.1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ”) – załącznik nr 3 do SIWZ

Oprócz oświadczeń w zakresie przesłanek obligatoryjnych (art. 24 ust. 1 pkt 12-23), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z Postępowania, w zakresie przesłanek fakultatywnych (art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8)

— W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, wraz z ofertą przedkłada zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia

— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

— Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

— Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy pakietu nr 2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx potwierdzający spełnienie wymogu 80 plus dla zaoferowanego zasilacza (poz. 9 – załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Pakiet nr 1 - co najmniej 1 dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) brutto;

b) Pakiet nr 2 - co najmniej 1 dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN) brutto.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp przedłoży:

— Wykaz dostaw – załącznik nr 10 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 05-077 Warszawa, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę w formie i na zasadach określonych w rozdziale XIII, XIV i XVI SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

3. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym PAdES. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf

oraz

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

6. Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy skompresować do jednego pliku np. archiwum (.zip) – zaleca się stosować program open-source 7-Zip. Program można bezpłatnie pobrać pod adresem:

https://7-zip.org.pl/

7. Wykonawca zobowiązany jest do zaszyfrowania oferty. W tym celu należy zainstalować aplikację do szyfrowania znajdująca się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx

8. Klucz publiczny oraz nr ID Postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ oraz jest dostępny na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

9. Zaleca się aby podczas szyfrowania plik został opatrzony nazwą: Oferta_(skrócona nazwa wykonawcy).

10. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku nie może przekraczać 150 mb.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie oferty niezaszyfrowanej lub w sposób niezgodny z Instrukcją na miniPortalu i zawarta w niniejszym SIWZ.

12. Do oferty (formularza ofertowego, cenowego, z opisem parametrów technicznych) należy załączyć oświadczenia, o których jest mowa w rozdziale X pkt I ust. 1 i Kompletny zaszyfrowany plik, przesłany przez ePuap, musi zawierać następujące wypełnione dokumenty;

— Formularz ofertowy;

— Formularz cenowy;

— Formularz z opisem parametrów technicznych;

— Dokument/y JEDZ;

— Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

— Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli jest udzielane;

— Pełnomocnictwo/a jeżeli są udzielane;

— Ewentualnie tajemnicę przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie jej zastrzeżenia.

13. Ofertę, dokument JEDZ, dokument potwierdzający wniesienie wadium (w innej formie niż pieniężna) pod rygorem nieważności należy wnieść w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.

Dokument pełnomocnictwa powinien być składany w oryginale lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę lub w postaci elektronicznie notarialnie poświadczonej kopii.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia winny być składane oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę, elektronicznie notarialnie poświadczonej kopii lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) Pakiet nr 1 – 2 900,00 PLN - (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych i 00/100).

2) Pakiet nr 2 – 5 500,00 PLN - (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Szczegółowe informacje odnośnie zabezpieczenia oferty wadium zawarte są w Rozdziałach XII i XIII SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od Polskich wykonawców składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale X pkt VII SIWZ - „Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów”

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019