Leveringen - 66600-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Italië-Rome: Patrouilleboten voor de politie

2019/S 030-066600

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale
Viale Romania n. 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982269-2082-2257
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
Fax: +39 0680987586
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/Internet/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio dei Servizi Aereo e Navale
Viale Romania n. 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982121/2128
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale
Viale Romania n. 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982269/2082
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of n. 1 boat with composite hull, rigid tubulars and n. 4 outboard engines, to ensure the performance of operational activities, in open waters, by specialized units

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34521300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The boat must have technical characteristics/capabilities such as to: sustain a cycle of operation of at least 12 consecutive hours of motion per day (at various speeds from minimum to maximum allowed); operate in sea-weather conditions up to sea state 5 (Douglas scale) and have navigation equipment to be CE certified "B".

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

At the port, located on the Tyrrhenian Sea, closer to the site of the shipyard.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The boat must have technical characteristics/capabilities such as to: sustain a cycle of operation of at least 12 consecutive hours of motion per day (at various speeds from minimum to maximum allowed); operate in sea-weather conditions up to sea state 5 (Douglas scale) and have navigation equipment to be CE certified "B".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical proposal / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

All the economic operators envisaged by art. 45 of Legislative Decree no. 50/2016, including competitors specifically and temporarily grouped pursuant to art. 45, paragraph 2, lett. d) of Legislative Decree no. 50/2016 and aggregations between companies participating in the network contract pursuant to art. 45, paragraph 2, lett. f) of Legislative Decree no. 50/2016..

(a) For temporary groupings of companies, under penalty of exclusion, it is required:

1) R.T.I. not formally established for participation in the tender:

— the request must:

—— be signed jointly by the legal representatives of all the companies constituting the grouping,

—— specify the parts of the supply that will be performed by the individual companies (the agent, in any case, must meet the requirements and perform the services to a majority extent, pursuant to Article 83, paragraph 8 of Legislative Decree No. 50 / 2016),

—— indicate the company that will take on the role of agent,

—— contain the commitment that, in the event of awarding the tender, the same companies will comply with the provisions of art. 48 of Legislative Decree no. 50/2016;

— each company that constitutes the Grouping must enclose its own documentation, as prescribed in the following point III.2.

2) R.T.I. formally established for participation in the tender:

— notarial deed from which, among other things, results:

—— the conferment of the special collective mandate with representation to the company among those gathered as qualified,

—— the specification of the parts of the supply that will be performed by the individual companies (the agent, in any case, must possess the requisites and perform the services to a majority extent, pursuant to Article 83, paragraph 8 of Legislative Decree No. 50/2016);

— the application must be signed by the legal representative of the assignee company,

— each company that constitutes the Grouping must enclose its own documentation, as prescribed in the following point III.2.

Or the purposes of qualification, the articles 48 and 83 of Legislative Decree no. 50/2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Each competitor must submit, together with the application form and penalty for exclusion from the tender, the following documentation:

— self-certification of the legal representative, drawn up pursuant to and for the effects of the D.P.R. n. 445/2000, with the modalities of which to the art. 38 paragraph 3, attesting to have built and marketed, in the last 5 (five), boats with similar characteristics to that contracted for size (+ 10 % of the dimensions required in the technical specifications and + 30 % of the power required in the same technical specifications) and performance. Said self-certification must be accompanied by the data of the boats and their buyers,

— certification of quality ISO 9001: 2015 valid from the date of submission of the application for participation, or self-certification of the legal representative, drawn up pursuant to and for the effects of the D.P.R. n. 445/2000, with the modalities of which to the art. 38, paragraph 3, which certifies its possession. In case of ISO 9001: 2015 certification expired validity, the same must be submitted together with the renewal application before the deadline of this announcement: the admission of the competitor will be subject to presentation, within the deadline of the offer, of the new certification ISO 9001: 2015 valid in validation or proof of the positive result of the Audit. In the event that the aforementioned certification expires during the current year, the declaration of the legal representative attesting that it will be active until the end of 2019 must also be produced.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Need to urgently equip the Arma dei Carabinieri with a suitable means to carry out operations in open waters.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

(a) The procurement procedures referred to in this announcement have been authorized — pursuant to art. 32, co. 2, of Legislative Decree no. 50/2016 — with determines to contract n. 997 R.U.A. on 12.12.2018;

(b) The competition will be carried out according to the procedures established by the Legislative Decree n. 50/2016 and will be awarded even in the case of a single valid offer, taking into account the urgency of having the boat on the subject that would be prejudiced in case of repetition of the tender;

(c) Requests to participate (in € 16.00 stamp if formulated in Italy), under penalty of exclusion from the competition, will have to:

— to arrive at the General Command of the Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, together with all the required documentation, within the peremptory deadline indicated in para. IV.3.4), exclusively at the address P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it. All files transmitted - under penalty of exclusion - must be digitally signed by the legal representative of the competitor or by an attorney with appropriate representation powers (in the latter case the notary power of attorney must also be attached). The foreign economic operator whose legal representative (or attorney) is not in possession of a digital signature, can send - always to the aforementioned address P.E.C. - the original documents signed by the legal representative, duly scanned and digitally signed by the legal representative of another company connected to it. The competitor must pay the stamp duty by payment to F24, indicating the code "2501" called "stamp duty", pursuant to art. 6 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance on 17.6.2014. The payment receipt must be sent together with the remaining documentation,

— indicate if it participates in single or associated form (for example in R.T.I., consozio, etc.) or in use with another company/ies,

— be made with the signature of the legal representative, provided with the necessary powers or a procurator with special power of attorney conferred by public deed or private deed authenticated by the notary, to be produced together with the application (in the case of constituting RTI or of aggregations between companies network, refer to the provisions of para III.1.3),

— enclose all the documentation prescribed in para. III.2 (Conditions of participation) digitally signed, with regard to each competing company (even if reunited, consortium, auxiliary or retista participating in the tender);

— indicate the domicile elected for communications (even if it coincides with the registered office), the certified e-mail address and the telephone number (possibly also a mobile telephone number) of the competitor. Competitors located in other Member States must indicate the e-mail address to be used for the purposes of communications pursuant to art. 76, paragraph 5 of Legislative Decree no. 50/2016. It should be noted that pursuant to art. 52 of Legislative Decree no. 50/2016, when the economic operator submits the offer on the telematic platform, will automatically elect domicile in the specific "Communications Area" reserved to it, for the purpose of receiving any communication concerning this procedure.

They do not bind the Administration of Defense.

It is recommended to specify in P.E.C. the object of the tender (as indicated in point II.1.1.)

All the information, as well as the documentation necessary for the participation in the contract, can be consulted on the website www.carabinieri.it, in the section "transparent administration", sub-section "calls for tender and contracts", to the following URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-1-battello-da-12-mt.-con-carena-in-composito-tubolari-rigidi-e-n.-4-motori-fuoribordo.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti
Viale Romania n. 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982361/2362
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

30 days from the notification or the actual knowledge of the award, to appeal to the competent Regional Administrative Court of Lazio, Rome office.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia n. 189
Roma
00196
Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019