Leveringen - 66613-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Milaan: Diagnosesystemen

2019/S 030-066613

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 28
Milano
20122
Italië
Contactpersoon: Marzia Colombo
Telefoon: +39 0255038265
E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it
Fax: +39 0258306067
NUTS-code: ITC4C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policlinico.mi.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.arca.regione.lombardia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.arca.regione.lombardia.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di esame completo delle urine: analisi chimico-fisica e del sedimento o frazione corpuscolata.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 925 307.32 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di esame completo delle urine: analisi chimico-fisica e del sedimento o frazione corpuscolata occorrenti alla Fondazione IRCCS «Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico», all’ASST Melegnano e della Martesana, all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO e alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «C. Besta». Importo triennale a base di gara 444 301,69 EUR, IVA esclusa — oltre agli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza pari a 500,00 EUR, IVA esclusa — N. gara 7337841 — Codice identificativo gara (CIG) 77935619FC — Determinazione a contrattare n. 245 del 7.2.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 444 301.69 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari a 1 925 307,32 EUR, IVA 22 % esclusa, calcolato tenendo conto:

— della durata della fornitura di 36 mesi, per importo di 444 301,69 EUR, IVA esclusa,

— dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di 444 301,69 EUR, IVA esclusa,

— dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 148 100,56 EUR, IVA esclusa,

— della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 200 % del fabbisogno (importo triennale complessivo), per un importo di 888 603,38 EUR, IVA esclusa

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Fondazione IRCCS «Ca' Granda — Ospedale Maggiore Policlinico» — Via F. Sforza 28 — Milano

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Aggiudicazione, a lotto unico, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 — D.Lgs. 50/2016) ed ai sensi dell'art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione «Gare e Concorsi» — «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Richieste chiarimenti solo fino all'8.3.2019. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it o www.arca.regione.lombardia.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Lombardia — Milano
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019