Leveringen - 66624-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kyustendil: Bitumen en asfalt

2019/S 030-066624

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Kyustendil
000261517
pl. Velbazhd No. 1
Kyustendil
2500
Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Alaykova-Stoeva
Telefoon: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Fax: +359 78550875
NUTS-code: BG415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kustendil.bg

Adres van het kopersprofiel: http://192.168.0.200/imeon_web/frmAOP.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=w0dp%2fbwBN5w%3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на асфалтови смеси по обособени позиции“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка за всяка от особените позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на изпълнителя до франко конкретния обект на възложителя, посочен в съответната заявка в рамките до 1 (един) работен ден след заявка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 644 500.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на битумна емулсия за пътно строителство

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на битумна емулсия за пътно строителство — 5 000 кг.

Посочените количества са прогнозни и възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право в срока на действие на договора да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предметът на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на изпълнителя до франко конкретния обект на възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни в 2 екземпляра.

Мястото на доставка — франко конкретния обект, посочен в заявката на възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от възложителя на приемно-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени съгласно предложената ценова оферта на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на топла асфалтова смес АС 12,5/плътна/

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на топла асфалтова смес АС 12,5/плътна/ - 3000 тона. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 345 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на топла асфалтова смес АС 16 /биндер/

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на топла асфалтова смес АС 16 /биндер/- 3000 тона, Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 330 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на студена асфалтова смес за изкърпване

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на студена асфалтова смес за изкърпване- 200 тона. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес - преасфалтиране

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес - преасфалтиране Прогнозно количество - 35 000 кв.метра. Дейността включва направа на битумен разлив чрез гудронатор върху почистен пласт от неплътен асфалтобетон, машинно полагане и уплътняване на сместа, спрямо указаната дебелина и всички други изисквания на Възложителя. При наличие на фуги и/или пукнатини на пласта от неплътен асфалтобетон е необходима обработка. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 577 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 12,5 /плътна/ за преасфалтиране

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Прогнозен обем -35 000 кв.м. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 490 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фрезоване повредена асфалтова настилка до 6 см дебелина вкл. извозване на фрезования материал на разстояние до 6 км.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Прогнозен обем - 35000 кв.м. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка/изпълнение - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са изпълнени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка/услуга се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и полагане на битумна емулсия

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
44113610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Прогнозен обем - 35000 кв.м. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява доставки след достигане на посочените за тях прогнозни количества.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка/изпълнение - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са изпълнени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка/услуга се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 12,5 (плътна) - изкърпване на повредени площи и деформации с дебелина до 6 см.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 12,5 (плътна) - изкърпване на повредени площи и деформации с дебелина до 6 см., включваща следните видове дейности -Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 12,5 /плътна/- 20000 м?, Фрезоване повредена асфалтова настилка до 6 см дебелина вкл. извозване на фрезования материал на разстояние до 6 км. -20000 м?, Рязане на настилка с моторен фугорез -20000 м, Доставка и полагане на битумна емулсия-20000 м?.

Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява количество, след достигане на посоченото.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка

Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.

Мястото на доставка/изпълнение - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са изпълнени в сроковете и при условията на договора.

За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол.

Стойността на всяка доставка/услуга се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 426 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Под най-ниска цена се разбира най – ниската обща единична цена за изпълнение по обособената позиция.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес- изкърпване на повредени площи и деформации с дебелина до 10 см.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и полагане на топла асфалтова смес- изкърпване на повредени площи и деформации с дебелина до 10 см., включваща следните видове дейности: Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 12,5 /плътна/ -2500 м?, Фрезоване повредена асфалтова настилка до 10 см дебелина вкл. извозване на фрезования материал на разстояние до 6 км.- 2000 м?, Рязане на настилка с моторен фугорез-2000 м, Доставка и полагане на битумна емулсия за свръзка към съществуваща настилка-2000 м?, Доставка и полагане на топла асфалтова смес АС 16 /биндер/-2500 м?, Доставка и полагане на битумна емулсия за връзка към втори пласт-2000 м?.

Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем посоченото прогнозно количество, както и да заявява количество след достигане на посоченото.

Предмета на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки и/или услуги, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство. Доставките ще се осъществяват с транспорт на Изпълнителя до франко конкретния обект на Възложителя, посочен в съответната заявка, в рамките до 1 (един) работен ден след заявка. Приемането по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо-предавателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра. Мястото на доставка/изпълнение - франко конкретният обект, посочен в заявката на Възложителя.Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са изпълнени в сроковете и при условията на договора. За дата на доставката се счита датата на подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол. Стойността на всяка доставка/услуга се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Под най-ниска цена се разбира най – ниската обща единична цена за изпълнение по обособената позиция.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ръчно изкърпване на настилки със студена асфалтова смес

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейността включва оформяне на кръпката, почистване на основата със сгъстен въздух под налягане, намазване с битумна емулсия за осигуряване на връзка, запълване на дупката със студена асфалтова смес от краищата към средата и механично уплътняване с пневматичен валяк или трамбовка. Прогнозно количество - 400 тона.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/07/2019
Einde: 18/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

По обособени позиции № 1, 4, 7, 8 и 11 възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

За обособени позиции № 2, 3, 5, 6, 9 и 10 участникът следва да разполага с мобилна/и и/или стационарна/и асфалтова/и база/и.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособени позиции № 2, 3, 5, 6, 9 и 10, да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Eventuele minimumeisen:

За обособени позиции № 2, 3, 5, 6, 9 и 10 участникът следва да разполага с мобилна /и и/или стационарна/и асфалтова/и база/и.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, заседателна зала — етаж 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да подава оферта за 1, за няколко или за всички обособени позиции.

Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция за обезпечаване размера на договора. Гаранцията за обезпечаване размера на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността по обособената позиция, за която участникът е определен за изпълнител.

Гаранцията се представя под една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП по избор на изпълнителя:

— банкова гаранция,

— парична сума по сметка на възложителя,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата, под която да представи гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

При избор на гаранция за обезпечаване размера на договора — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Кюстендил:

IBAN: BG 22 SOMB 9130 33 42298600

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка“ АД, финансов център Кюстендил

В гаранцията за обезпечаване размера на договора следва да бъде посочено наименованието на процедурата и обособената позиция, за която участникът представя гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за обезпечаване размера на договора да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Кюстендил и че е със срок на валидност до 30 дни след приключване на изпълнението на договора.

Когато участникът избере гаранцията за обезпечаване размера на договора да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то същата следва да бъде със застрахователна сума равна на размера на дължимата гаранция, да е сключена в полза на възложителя с посочено наименованието на процедурата и да съдържа условие застрахователната премия да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване размера на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019